Správna rada v zákoneZákon 385/2003 o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov


§ 9
Správna rada


(1) Správna rada má päť členov a je zložená z
a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady,
b) jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ.

(2) Kandidátov na členov správnej rady podľa odseku 1 písm. a) predkladajú príslušnému výboru národnej rady poslanci alebo právnické osoby pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesijné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti.

(3) Členom správnej rady môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

(4) Člen správnej rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

(5) Člen správnej rady nesmie byť
a) vydavateľom periodickej tlače,[1] osobou, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu týchto osôb, alebo zamestnancom týchto osôb, okrem člena správnej rady podľa odseku 1 písm. b), ani v tejto oblasti podnikať, )
b) vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,[2]) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnikať alebo
c) vlastníkom, spoluvlastníkom, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s reklamou a propagáciou alebo marketingovou komunikáciou.

(6) Člen správnej rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi správnej rady každú zmenu skutočností podľa odsekov 3 až 5. Predseda správnej rady je povinný každú zmenu skutočností podľa odsekov 3 až 5 bezodkladne písomne oznámiť podpredsedovi správnej rady.

(7) Pri výkone funkcie člena správnej rady je člen správnej rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Členstvo v správnej rade je nezastupiteľné.

(8) Výkon funkcie člena správnej rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.[3])

(9) Člen správnej rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.[4])

(10) Členovi správnej rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena v sume priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

(11) Členovi správnej rady vykonávajúcemu funkciu predsedu správnej rady alebo podpredsedu správnej rady patrí za výkon tejto funkcie funkčný príplatok. Výška funkčného príplatku pre predsedu správnej rady je 25 % mesačnej odmeny a pre podpredsedu správnej rady je 10 % mesačnej odmeny. Funkčný príplatok patrí funkcionárovi správnej rady za každý mesiac výkonu funkcie.

§ 10
Funkčné obdobie člena správnej rady


(1) Funkčné obdobie člena správnej rady je päť rokov. Člena správnej rady možno zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

(2) Ak sa členstvo v správnej rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e), nový člen správnej rady je zvolený na zvyšok funkčného obdobia toho člena správnej rady, ktorého vo funkcii nahradil.

§ 11
Skončenie výkonu funkcie člena správnej rady


(1) Výkon funkcie člena správnej rady sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie člena správnej rady; členstvo sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi správnej rady, ak ide o predsedu správnej rady, dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie podpredsedovi správnej rady,
c) odvolaním člena správnej rady z funkcie,
d) smrťou člena správnej rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
e) skončením pracovného pomeru člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b).

(2) Národná rada odvolá člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo zamestnanci tlačovej agentúry odvolajú člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b), ak
a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 9 ods. 4 alebo 5,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
d) nevykonáva funkciu člena správnej rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
e) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky.

(3) Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo d) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda správnej rady je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
a) predsedovi národnej rady, ak ide o člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo
b) generálnemu riaditeľovi, ak ide o člena správnej rady zvoleného podľa § 9 ods. 1 písm. b).


§ 12
Pôsobnosť správnej rady


(1) Správna rada
a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú z osobitných predpisov,3)
b) volí a odvoláva generálneho riaditeľa a určuje mu odmeny, pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu ročnej mzdy,
c) schvaľuje štatút tlačovej agentúry, organizačný poriadok tlačovej agentúry a štatút redaktorov a spolupracovníkov tlačovej agentúry,
d) schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja tlačovej agentúry predkladané generálnym riaditeľom podľa § 13 ods. 5 písm. a),
e) prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu tlačovej agentúry, účtovnej závierky, ako aj návrh na použitie rezervného fondu,
f) prerokúva a schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení tlačovej agentúry a predkladá ju na prerokovanie národnej rade v termíne do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka,
g) schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery podľa § 4 ods. 2 a návrhy podľa § 5 ods. 9,
h) schvaľuje návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva nepotrebnej nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu10) je vyššia ako 300 000 Sk,
i) schvaľuje rokovací poriadok správnej rady,
j) volí a odvoláva predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady zo svojich členov,
k) kontroluje hospodárenie tlačovej agentúry a kontroluje nakladanie s jej majetkom,
l) prerokúva správnej rade adresované návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry a navrhuje opatrenia na nápravu pri porušení povinností tlačovej agentúry podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,3)
m) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme,
n) určí štatutárny orgán tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry, ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí podľa § 16 a generálny riaditeľ neurčil svojho zástupcu podľa § 13 ods. 4.

(2) Členovia správnej rady sú pri svojej činnosti podľa odseku 1 písm. k) oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením tlačovej agentúry a nakladaním s majetkom tlačovej agentúry.

--------------------------------------------------------
[1]) § 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
[2]) § 2 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
[3]) § 136 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
[4]) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu