Agentúrna správa

Čo je to agentúrna správa a ako má vyzerať?Agentúrna správa je výstižná, jasná informácia o aktuálnej spoločensky významnej alebo zaujímavej udalosti, jave, ktorá oznamuje nový a doteraz neznámy fakt, príp. fakt známy vystupujúci v nových súvislostiach a zachytáva istý výsek objektívnej skutočnosti. Odpovedá na základné otázky:

Kto? – subjekty, osoby, inštitúcie, orgány, ktoré sa na udalosti zúčastňujú
Čo? – druh a charakter udalosti
Kedy?
Kde?
Ako? – čas, miesto a spôsob ukončenia deja
Prečo? – vysvetlenie príčiny, motívu, pozadia a bližších okolností deja
Prioritu má vždy doteraz neznámy fakt.

Pri písaní správy sa môže postupovať tromi spôsobmi:

1. Logický postup – Nazýva sa aj princíp obrátenej pyramídy, pretože fakty sa zoraďujú od najdôležitejších po najmenej dôležité. Najvýznamnejší fakt sa uvádza stručne v čele správy, ktorý sa v ďalších odsekoch upresňuje a rozvíja. Tento fakt môže byť prekvapujúci, provokujúci, štatistický, naratívny či retrospektívny a jeho voľba určuje aj ďalší spád informácie. Čelo v niekoľkých riadkoch informuje, čo kto povedal, kde a kedy, prípadne aj prečo, ak je to účelné. Je nutné vyhnúť sa akejkoľvek afektívnosti a vyumelkovanosti. Musí byť zostavené tak, aby po oddelení od zvyšku správy tvorilo samostatnú informáciu.

Po zhrnujúcom čele, ktoré vychádza z nového vývoja udalostí, nasleduje trup správy, v ktorom treba poskladať čiastkové informácie do zaujímavého a súdržného celku. Trup tvoria dva až tri odseky s ďalšími podrobnosťami o novom stave a potom odsek o pozadí, tzv. background, ktoré má vzťah k novému vývoju alebo k tomu, čo predchádzalo.

2. Chronologický postup – Udalosť zachytáva tak, ako sa odohrávala od začiatku až do konca. Popisuje udalosť podrobnejšie a prijímateľ dostane o nej celistvejší obraz. Tento postup je vhodný pri udalostiach, ktoré agentúra kryje priebežne, napr. schôdza NR SR, vlády, pobyt delegácií, konferencie a pod.

Rámcová správa sa vydáva v niekoľkých častiach pod rovnakým titulom, každá časť musí mať poradové číslo a posledná aj označenie „Záver“. Pri písaní rámcovej správy sa v každej novej časti postupuje ako pri písaní nového odseku, nie novej správy. Jednotlivé časti spájajú kľúčové slová a titulok.

3. Dynamický postup – Na čelo správy sa dávajú najdôležitejšie a najpríťažlivejšie fakty, ktoré majú bezprostredne vzbudiť záujem prijímateľa zvýrazňovaním kuriozít. Majú spestriť nielen spravodajský záber, ale aj odstrániť jednotvárnosť.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring