Informácie

Chcete nás požiadať o informáciu?

 • Smernica o sprístupnení informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
 • Formulár žiadosti o sprístupnenie informácie
 • Príloha č.2 k smernici
 • Sadzobník úhrad nákladov za prístup k informáciám

 • Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej „TASR“) s pripravovanou transpozíciou smernice NIS2 do slovenskej legislatívy bude musieť plniť požiadavky z tejto legislatívy vyplývajúce. TASR si nechala vypracovať nezávislé posúdenie kybernetickej bezpečnosti organizácie zo dňa 20. 11. 2023 na základe požiadaviek ZoKB, z ktorého vyplynuli nesúlady s požiadavkami zákona.

  Hlavnou motiváciou projektu je zvýšenie úrovne KIB, aby TASR bola lepšie pripravená čeliť interným a externým hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Na rozdiel od súčasného stavu bude disponovať výrazne vyššími schopnosťami detekcie škodlivých aktivít, technologické vybavenie bude umožňovať lepšiu ochranu pred útokmi z externého a interného prostredia, ako aj ochranu dát.

  Vaše pripomienky k projektu "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR" zasielajte v štruktúrovanej forme v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: projekty@tasr.sk do 26. júna 2024.

 • Projekt Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR - Projektový zámer
 • Projekt Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR - Prístup k projektu
 • Projekt Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR - Katalóg požiadaviek
 • Projekt Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR - Zoznam rizík a závislostí
 • Projekt Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti TASR - Pripomienkový formulár k verejnému pripomienkovaniu
 • Profil verejného obstarávateľa TASR
  Faktúry
  Objednávky
  Zmluvy
  Správy vo verejnom záujme

  Všetko o agentúre
  Spravodajský servis
  Mobilné aplikácie
  Videá
  PR servis OTS
  Fotografie
  Audioservis
  Archív a databázy
  Monitoring