Organizačná štruktúra

orgány TASR - generálny riaditeľ a správna rada

■ organizačné členenie TASR a jej vnútornú štruktúru upravuje organizačný poriadok schvaľovaný správnou radou

základné členenie tlačovej agentúry
• úsek generálneho riaditeľa
• spravodajský úsek
• úsek obchodu a marketingu
• ekonomický úsek
• úsek informatiky

na čele TASR je generálny riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom (zastupuje agentúru navonok a v rámci vnútorného členenia plní úlohy a organizuje jej chod v súlade s pracovnoprávnymi predpismi. Riadi a kontroluje činnosť agentúry, v súlade s platnými právnymi ustanoveniami Zákonníka práce uzatvára pracovné zmluvy so zamestnancami TASR a schvaľuje ich funkčné a platové zaradenie. Uzatvára zmluvy s domácimi a zahraničnými odberateľmi a dodávateľmi tlačovej agentúry. Je aktívne činný v domácich a medzinárodných novinárskych organizáciách.)

spravodajský úsek vedie šéfredaktor a prostredníctvom vedúcich jednotlivých redakcií riadi:

domácu redakciu
(spravodajstvo pokrývajúce politické, kultúrne, spoločenské a všeobecné oblasti
života v SR, spravodajstvo od regionálnych spravodajcov a spolupracovníkov)

ekonomickú redakciu
(ekonomické spravodajstvo z domova a zo zahraničia)

zahraničnú redakciu
(zahraničné spravodajstvo z oblasti politiky, kultúry, spoločnosti a spravodajstvo
v anglickom jazyku obsahujúce aj výber agentúrnych správ a komentárov zo
slovenskej tlače)

športovú redakciu
(športové spravodajstvo z domova a zo zahraničia)

obrazovú redakciu
(obrazové spravodajstvo – fotografie a videá z domova a zo zahraničia)

redakciu dokumentačných databáz
(uchovávanie agentúrneho spravodajstva a vytváranie špecializovaných databáz, spracovanie rešerší, dokumentačné služby)


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring