Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Tlačová agentúra Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://tasr.sk/

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 1. Dokument vo formáte PDF s textom ako obrázok [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 2. Pre dynamické multimediálne prvky vo forme fotogalérií a videogalérií nie je poskytnutá alternatíva vo forme titulkov, alebo audiokomentára. [Kritérium úspešnosti 1.2. Dynamické multimediálne prvky]
 3. Súčasťou audiovizuálneho obsahu nie sú titulky alebo audio popis [kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (vopred zaznamenaný) a 1.2.3 Zvukový popis alebo alternatíva médií (vopred zaznamenané)]
 4. Pri živom vysielaní audiovizuálny záznam neobsahuje titulky [kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (živé vysielanie)]
 5. Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 6. Formulár nemá označene povinné položky pomocou textu [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
 7. Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. Odkazy nie sú podčiarknuté [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 8. Zameranie niektorých navigačných prvkov nemá dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 9. Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 10. Webová stránka nemá responzívny dizajn [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 11. Niektoré položky v hlavnom menu nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 12. Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 13. Pri responzívnom dizajne stránky nie je viditeľné zameranie tlačidla pre hlavné menu. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 14. Nie je zvýraznene tlačidlo vyhľadávania v menu na úvodnej stránke [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná identifikácia]
 15. Pri chybe vo formulári sa chybná položka neoznačí a nevypíše, aká chyba nastala v texte [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
 16. Používateľ nie je vopred informovaný o správnej podobe vstupov po chybnom vstupe vo formulári [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 17. Pri niektorých prvkoch užívateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formulára a odkazy) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 1. Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 2. Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 3. Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 4. Pri audio a video streamingu chýba informácia o type, bitrate a dĺžke videa (§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 5.10.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 2.5.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: spravca@tasr.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring