Pravidlá ochrany osobných údajov v TASR

Ochrana vašich osobných údajov je pre Tlačovú agentúru Slovenskej republiky jednou z hlavných priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje TASR zhromažďuje prostredníctvom týchto webových stránok a portálov alebo súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky a portály TASR na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informujú vás o vašich právach a ako TASR tieto údaje chráni.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré TASR zhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej webových lokalít, pri prihlásení na odber noviniek a aktualít ako klient, alebo keď komunikujete s TASR ako uchádzač o zamestnanie, uchádzač o študentskú prax, školský redaktor, redaktor, prispievateľ, dodávateľ alebo obchodný partner.

Možnosť zaregistrovania žiadateľa na web skolske.sk je v prípade fyzických osôb mladších ako 16 rokov možná len po získaní predchádzajúceho súhlasu ich rodičov alebo poručníkov so spracovaním osobných údajov dieťaťa. Pokiaľ rodič alebo poručník dieťaťa takýto súhlas so spracovaním osobných údajov neudelí, alebo takýto súhlas neschváli, registrácia dotknutej osoby nebude vykonaná.

Tieto pravidlá môžeme podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na Pravidlá ochrany osobných údajov v TASR.

Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajovNa účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby -
návštevníci webstránok a portálov TASR, klienti – odberatelia aktualít v
oblasti spravodajstva, uchádzači o zamestnanie, uchádzači o študentskú
prax, žiaci, študenti, pedagógovia, aktívni prispievatelia a ďalšie fyzické
osoby, ktoré TASR poskytnú svoje osobné údaje.
Údaje prevádzkovateľa:
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“) so sídlom
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava IČO: 31 320 414, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 37/B, ktorá
sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle
Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (v skratke GDPR) a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov prevádzkovateľom.Kontaktné údaje prevádzkovateľa: sekrgr@tasr.skTASR ustanovila zodpovednú osobu, ktorá je zapojená do všetkých procesov a
záležitostí súvisiacich s ochranou vašich osobných údajov. Ak máte otázky
týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, zodpovednú osobu môžete
kontaktovať na:e-mailová adresa:

zodpovedna.osoba@tasr.skÚčely spracúvania a právny základ:
Pri účeloch spracúvania vašich osobných údajov rozlišujeme, či ide o údaje
poskytnuté v prípade, ak ste súčasným/potenciálnym klientom alebo
dodávateľom, alebo či ide o údaje, ktoré poskytnete, ak ste uchádzačom o
zamestnanie alebo uchádzačom o študentskú prax, či chcete byť aktívnym
prispievateľom alebo školským redaktorom.Ak ste naším klientom, dodávateľom alebo by ste ním chceli byť, v
nasledujúcej vete vám uvedieme, na aké účely sú vaše bežné osobné údaje
spracúvané počas trvania vášho zmluvného vzťahu s TASR. Vami uvedené bežné
osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt
apod.) spracúva TASR za účelom vedenia klientskej databázy a riadenia
vzťahov s klientmi, vedenia databázy dodávateľov, sprístupnenia
spravodajských databáz, uľahčenia prístupu k informáciám, poskytovania
služieb v oblasti spravodajstva, ukladania preferovaných nastavení pre
budúcu komunikáciu s TASR.Právnym základom uvedeného spracúvania vašich osobných údajov je jeho
nevyhnutnosť na plnenie zmluvy s TASR, ktorej ste druhou zmluvnou stranou.Vaše osobné údaje uvedené v životopise a v motivačnom liste, ktorý zašlete
na e-mailovú adresu kariera@tasr.sk
alebo vaše osobné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo, navštevovaná
škola/univerzita, študijný odbor, špecializácia, e-mailová adresa) zaslané
mailom na adresu prax@tasr.sk sa
spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie/študentskú
prax, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto/študentskú prax,
kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor.Právnym základom spracúvania takýchto osobných údajov je oprávnený záujem
TASR, ktorým je prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné
pozície, či prijatie talentovaného študenta na študentskú prax.V prípade, ak máte záujem o spoluprácu na portáli TASR Skolskyservis.sk a
chceli by ste sa stať alebo už ste aktívnym prispievateľom, vaše osobné
údaje uvedené pri registrácii na tomto portáli (e-mail, meno, priezvisko,
pohlavie, okres bydliska, názov školy) sú spracúvané za účelom vedenia
zoznamov aktívnych prispievateľov, vydania redakčných novinárskych
preukazov Redaktor – junior a redaktor – spravodajca, editovania vašich
príspevkov, publikovania vašich príspevkov a vás ako autorov na tomto
školskom portáli ako aj na našich spravodajských portáloch a sociálnych
sieťach.Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutnosť
takého spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou ako autor
príspevkov/článkov.Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajovem
Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra
alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú. Orgány verejnej moci
(napr. daňový úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní), ktoré môžu
prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade so slovenským
právnym poriadkom, sa nepovažujú za príjemcov.Väčšina vašich osobných údajov, ktoré TASR získala nie je poskytovaná iným
príjemcom.Vaše osobné údaje, ktoré vás označujú ako autora uverejneného
príspevku/článku sú sprístupnené (viditeľné) pre čitateľov našich
spravodajských webov a portálov.Osobné údaje TASR neprenáša do tretích krajín ani do medzinárodných
organizácií.TASR sprístupní osobné údaje iným subjektom iba v súlade s internými
predpismi TASR a v prípadoch, keď to bude vyžadovať zákon.Doba uchovávania údajov
TASR uchováva vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu
identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov
spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými
právnymi predpismi a po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku TASR. Osobné
údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po
uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.Vaše práva
Ak už TASR spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o
ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:


 1. i. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti

  – osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a
  transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;


 2. ii. zásada obmedzenia účelu
  – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne
  uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý
  nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely
  archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
  výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými
  účelmi;


 3. iii. zásada minimalizácie údajov
  – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah,
  ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;


 4. iv. zásada správnosti
  – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia
  sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné
  údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú,
  bezodkladne vymažú alebo opravia;


 5. v. zásada minimalizácie uchovávania
  – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje
  identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na
  účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;


 6. vi. zásada integrity a dôvernosti
  – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú
  bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo
  nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a
  to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných
  opatrení.


 7. Sociálne médiá


 8. Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnych sietí (Facebook,
  Twitter) mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook a
  Twitter ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať
  svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto
  vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných
  údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše
  osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.
 9. Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach
  sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené TASR. Ide
  o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti
  Facebook alebo Twitter (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy,
  e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili
  alebo zdieľali).


 10. Súbory cookies


 11. Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových
  stránok a portálov TASR používa TASR súbory cookies (tzn. malé textové
  súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve
  webových stránok a portálov odosielané do internetového prehliadača
  návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového
  prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky www.tasr.sk alebo príslušného portálu,
  internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie
  odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.


 12. Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať vaše
  zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi
  webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho
  webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne
  zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú
  pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.


 13. TASR používa na svojom webe a portáloch dočasné a trvalé súbory
  cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení
  dovtedy, kým webovú stránku www.tasr.sk alebo príslušný portál
  neopustíte. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo vašom
  zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo dovtedy, kým ich
  manuálne vo svojom prehliadači nevymažete.


 14. TASR používa na svojich stránkach a portáloch nasledovné typy súborov
  cookies:Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring