Predmet činnosti1. Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.

2. Tlačová agentúra v rámci služby verejnosti v oblasti spravodajstva plní najmä tieto úlohy:

a) vyhľadáva, spracováva, uchováva a distribuuje informácie z územia Slovenskej republiky o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni i na regionálnej úrovni,

b) vyhľadáva, spracováva, uchováva a distribuuje informácie zo zahraničia o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového významu, európskeho významu a regionálneho významu s dôrazom na udalosti týkajúce sa Slovenskej republiky a jej občanov,

c) vydáva vo verejnom záujme vyhlásenia, stanoviská a oznámenia ústavných činiteľov, ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov verejnej moci ako aj ďalších osôb za podmienok ustanovených zákonom o tlačovej agentúre,
d) zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie,

e) vyhľadáva a spracováva informácie o udalostiach v Slovenskej republike pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch,

f) sprístupňuje vybrané spravodajské databázy v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring