Originálna textová služba (OTS)Vaše tlačové správy v servise TASR a webových portáloch:
Ponúkame Vám možnosť uverejnenia Vašich tlačových správ bez redakčných zásahov v spravodajskom servise TASR i v rámci koncových médií, ktorými sú portály TERAZ.sk, WEBMAGAZIN.sk, Skolske.sk a ďalšie.

■ správa vydaná v spravodajskom servise TASR sa dostane k abonentom TASR (zo štátneho, komerčného i súkromného sektoru) a objaví sa na stránke www.tasr.sk v sekcii OTS
■ správu publikovanú na niektorom z portálov dopĺňame o dodanú fotografiu/obrázok/logo spoločnosti bez ďalšieho príplatku, v cene je taktiež možnosť umiestnenia aktívnych prelinkov v rámci textu, prípadne tiež videa prostredníctvom embed kódu

Správy uverejnené na spravodajskom portáli TERAZ.sk sú dostupné aj prostredníctvom rovnomennej mobilnej aplikácie pre mobilné zariadenia s operačnými systémami iOS a Android, klient má tiež možnosť zviditeľniť svoju tlačovú správu jej umiestnením na príplatkových pozíciách.

Návštevnosť portálu Teraz.sk podľa oficiálneho auditu návštevnosti slovenských webov IABmonitor je k dispozícii TU

Pre viac informácií prosím kontaktujte Úsek obchodu a marketingu


Špecifikácie tlačových správ:
Rozsah textu – maximálne 2700 znakov vrátane medzier
Rozsah titulku – maximálne 70 znakov vrátane medzier
Rozsah perexu – maximálne 200 znakov vrátane medzier
Minimálne rozlíšenie dodanej fotografie/obrázku/loga – 600x400 px, formát jpg.
Všetky tlačové správy sú označené značkou (OTS)

Dôležité upozornenie:
TASR si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie správy odberateľa, ktorej obsah je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, dobrými mravmi alebo etickými normami prípadne obsahuje vulgarizmy, nedodržiava zásady jazykovej kultúry, zasahuje do práv iných osôb alebo ktorá môže poškodiť dobré meno TASR alebo jej záujmy. TASR je povinná túto skutočnosť oznámiť odberateľovi, avšak nie je povinná odmietnutie zdôvodňovať.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring