Výzva na predkladanie prihlášok kandidátov na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 385/2008 Z. z.“) oznamuje, že uskutoční verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky volí správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Za generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 14 zákona č. 385/2008 Z. z.

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky týmto vyzýva na predkladanie prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Písomná prihláška kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky musí obsahovať:

Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky môže podať písomnú prihlášku v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom "Voľba generálneho riaditeľa TASR - neotvárať", a to tak poštou na adresu Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, alebo aj osobne v podateľni Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v sídle Tlačovej agentúry Slovenskej republiky na uvedenej adrese do 15. júla 2022.

V prípade podania prihlášky prostredníctvom pošty je rozhodujúci dátum poštovej podacej pečiatky. V prípade podania prihlášky osobne je rozhodujúci dátum podacej pečiatky Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Osobne je možné prihlášku podať najneskôr do 16:00 hod. posledného dňa určenej lehoty. Na neúplné prihlášky a prihlášky podané po určenej lehote sa neprihliada.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu