Vyjadrenie: MPSVR SR: Konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí sústredila...

20. júna 2024 15:36
MPSVR SR: Konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí Konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí sústredila odborníkov z viacerých krajín z viacerých krajín Bratislava 20. júna (TASR) - Vo štvrtok sa konala medzinárodná konferencia "Sociálnoprávna ochrana detí v medzinárodnom kontexte". Sústredila odborníkov na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, s dôrazom na odňatie detí zo starostlivosti rodičov a medzinárodné únosy detí. Konferenciu organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MPSVR) SR v spolupráci s Centrom pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom podujatia bolo zhromaždiť odborníkov, zástupcov ústredných orgánov a miestnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí, aby sa podelili o svoje poznatky, praktické skúsenosti a postupy v tejto oblasti. Ako informovala riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Hana Pavlovičová osobitná pozornosť sa venovala témam odňatia detí zo starostlivosti rodičov a medzinárodným „rodičovským“ únosom detí. "Toto stretnutie je kľúčové pre lepšie pochopenie systémov ochrany detí a postupov ostatných jurisdikcií a posilnenie našej spolupráce s cieľom zabezpečenia najlepšieho záujmu maloletých detí," uviedla Pavlovičová. Konferencie sa zúčastnil Komisár pre deti Jozef Mikloško a zástupcovia zahraničných ústredných orgánov a sociálnych služieb z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Účasť zahraničných odborníkov bola obzvlášť dôležitá, pretože Slovenská republika eviduje významný počet prípadov týkajúcich sa týchto krajín. Pri medzinárodnej ochrane detí zohráva prostredníctvom siete zastupiteľských úradov dôležitú úlohu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Slovenské zastupiteľstvá poskytli vlani súčinnosť v 128 novozniknutých prípadoch týkajúcich sa ochrany detí v zahraničí. Generálny riaditeľ konzulárnej a medzinárodnoprávnej sekcie rezortu diplomacie Igor Pokojný preto ocenil snahu zintenzívniť spoluprácu so všetkými inštitúciami. "Spoločne chceme poskytovať čo najlepšiu ochranu a predchádzať prípadom ohrozujúcim práva detí v zahraničí. Verím, že dnešné rokovanie pomôže podporiť spoluprácu nás všetkých a poskytne priestor na výmenu informácií i skúseností, ktoré povedú k hľadaniu ešte účinnejších mechanizmov pre pomoc tým najzraniteľnejším – deťom," zdôraznil Pokojný. Podľa Simony Majerníkovej z odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny išlo o jedinečnú príležitosť na medzinárodnú výmenu skúseností a posilnenie spolupráce medzi jednotlivými štátmi v oblasti ochrany práv detí. "Praktické diskusie a zdieľanie osvedčených postupov nám umožnia lepšie spolupracovať pri ochrane práv detí, ktoré sa ocitli v krízovej situácii či v starostlivosti rodičov alebo mimo rodičovskej starostlivosti, samozrejme v rámci kompetencií jednotlivých slovenských orgánov," doplnila Majerníková. O Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže: Poskytuje bezplatnú právnu pomoc fyzickým osobám. Ako orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky zabezpečuje priamy výkon medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie. Hlavné oblasti pôsobenia centra: vymáhanie výživného z cudziny, spolupráca vo veciach rodičovských práv a povinností, neoprávnené premiestnenia alebo neoprávnené zadržiavania dieťaťa v cudzine vrátane zabezpečenia práva styku rodiča s dieťaťom, medzištátne osvojenia. TASR informovalo tlačové oddelenie MPSVR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring