Vyjadrenie: Raši: Podporujeme prominentnejšie postavenie politiky súdržnosti...

18. júna 2024 18:21
Vyjadrenie: Raši: Podporujeme prominentnejšie postavenie politiky súdržnosti v strategickej agende Európskej únie Bratislava 18. júna (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši sa dnes zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov Európskej únie (EÚ) zodpovedných za politiku súdržnosti v Luxemburgu. Ministri diskutovali o úlohe politiky súdržnosti v strategickej agende EÚ 2024-2029 a o prepojení reforiem s investíciami v kohéznej politike. Na zasadnutí prijali Závery Rady ku komunikácii 9. kohéznej správy. "Slovensko víta závery Rady k 9. správe o súdržnosti, najmä s ohľadom na kľúčovú úlohu politiky súdržnosti pri podpore ekonomickej stability a konvergencie medzi regiónmi EÚ a oceňuje dôraz na flexibilitu pri riešení špecifických výziev regiónov. Dôrazne podporujeme povýšenie politiky súdržnosti na vyššie miesto v strategickej agende EÚ. Sme presvedčení, že kohézna politika by mala zostať prioritou v rámci EÚ, keďže zohráva zásadnú úlohu pri posilňovaní regionálnej súdržnosti, konvergencie a odolnosti," uviedol minister investícií Raši. Spomínaná správa o súdržnosti potvrdzuje významnú hospodársku a sociálnu konvergenciu regiónov EÚ v posledných desaťročiach. Politika súdržnosti okrem iného pomohla posilniť jednotný trh a zabezpečiť, aby sa všetky regióny na ňom mohli zúčastňovať a získavať benefity z neho plynúce. Politika súdržnosti bude naďalej kľúčová, najmä vzhľadom na potenciálne rozšírenia EÚ, geopolitickú dynamiku a rozsah a zložitosť budúcich výziev. Slovensko v záujme zabezpečenia plnenia strategických cieľov EÚ prostredníctvom kohéznej politiky v období po roku 2027 zdôrazňuje potrebu začlenenia všetkých regiónov EÚ prostredníctvom dôsledného uplatňovania princípu subsidiarity s prihliadnutím na špecifické potreby každého regiónu. Minister Raši na zasadnutí pripomenul, že je tiež potrebné zabezpečiť dostatočný rozpočet pre budúcu politiku súdržnosti, aby bolo možné riešiť súčasné strategické priority, akými sú zelená a digitálna transformácia, priemyselná transformácia a strategická autonómia, ako aj budúce výzvy, akými sú demografické trendy, odliv talentov a dopady budúceho rozšírenia EÚ. "Navyše, keďže EÚ čelí novým výzvam v oblasti bezpečnosti a stability, veríme, že to ďalej posilňuje argument pre budúcu politiku súdržnosti, ktorá bude odolnejšia a flexibilnejšia, najmä v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine, s ktorou Slovensko susedí. Pri tejto príležitosti by som rád zdôraznil aj stretnutie ministrov v Prahe zorganizované z iniciatívy českého predsedníctva skupiny V4, ktoré sa uskutočnilo 14. mája a 11 krajín EÚ tam podpísalo Spoločnú deklaráciu o budúcnosti kohéznej politiky. Deklarácia zdôrazňuje naše spoločné priority a ciele pre silnú a odolnú politiku súdržnosti v období po roku 2027, najmä dostatok zdrojov, zapojenie všetkých regiónov s dôrazom na ich reálne potreby a vyššiu mieru flexibility," poznamenal Raši. Minister investícií zameral pozornosť aj na politické vyhlásenie z Karlových Varov z júna 2023: Uhoľné regióny potrebujú ďalšiu podporu po roku 2027, ktoré vyzýva na pokračovanie špecifickej podpory EÚ pre uhoľné priemyselné regióny prechádzajúce prechodom ku klimatickej neutralite. Poukázal na pozitívnu skúsenosť a významný vplyv implementácie Fondu spravodlivej transformácie (FST) v týchto regiónoch v súčasnom období. Ako podotkol, považuje ho za dôležitý nástroj, ktorý efektívne stelesňuje prístupy zohľadňujúce miestne podmienky a prospešnosť pre ľudí, ktoré majú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní budúcich strategických cieľov kohéznej politiky. Z diskusie ministrov o prepojení investícií a reforiem politiky súdržnosti vyplynulo, že hoci sú investície nevyhnutné, ich samotná existencia nie je dostačujúca pri dosahovaní hospodárskeho rozvoja. Nedostatočné prepojenie investícií a reforiem bráni štrukturálnemu a udržateľnému rastu. Kým základné podmienky podporujúce investície do politiky súdržnosti vytvárajú jednotný rámec, na druhej strane obmedzujú možnosť členských štátov pružne reagovať pre ich rôznorodé regionálne špecifiká a výzvy. Definovanie striktného súboru požiadaviek pre všetky členské štáty obmedzuje ich schopnosť riešiť konkrétne regionálne výzvy a meniace sa potreby. Preto je potrebná väčšia flexibilita v uplatňovaní týchto podmienok a silnejšia komunikácia investícií a príslušných reforiem v regiónoch. V tomto kontexte SR podporuje prepojenie investícií politiky súdržnosti s reformami a zároveň koherentné prepojenie medzi politikou súdržnosti a inými politikami EÚ tak, aby sa maximalizoval účinok intervencií. „Na druhej strane však bude potrebné vyhodnotiť, s akými reformami prepájať investície politiky súdržnosti, pričom treba využiť pozitívne skúsenosti z iných európskych nástrojov,“ dodal minister Raši. TASR o tom informoval odbor komunikácie MIRRI. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. vre
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring