Vyjadrenie: ÚV SR: Zrušenie Rady pre štátnu službu

13. júna 2024 18:22
Bratislava 13. júna (TASR) - Ide o jedno z opatrení, ktoré ma za cieľ prispieť ku konsolidácií verejných financií. Odhadovaná úspora realizácie tohto opatrenia predstavuje sumu zhruba 655 000 eur ročne. Hlavnou úlohou Rady pre štátnu službu je dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby. Tieto princípy sú obsahom zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a sú premietnuté do jednotlivých ustanovení zákona o štátnej službe (predovšetkým do tých ustanovení, ktoré definujú práva a povinnosti štátneho zamestnanca a služobného úradu). Zrušením Rady pre štátnu službu by neprišlo k odstráneniu kontrolného systému vo vzťahu k uplatňovaniu práv a plneniu povinností odvodených z princípov štátnej služby, nakoľko v súčasnosti už existuje organizačný útvar, ktorý predmetnú činnosť na Úrade vlády SR vykonáva. Takáto kontrola bude aj naďalej zabezpečená, a to vo viacerých rovinách. Dodržiavanie zákona o štátnej službe kontroluje v rámci hierarchie orgánov štátnej správy nadriadený služobný úrad. Okrem dohľadu založenom na princípe nadriadenosti má Úrad vlády Slovenskej republiky osobitnú kompetenciu predstavujúcu kontrolu dodržiavania zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie (t. j. aj Etického kódexu štátneho zamestnanca) a služobných predpisov (t. j. interných predpisov súvisiacich so štátnozamestnaneckými vzťahmi jednotlivých služobných úradov). Plán kontrolnej činnosti je každoročne schvaľovaný vládou Slovenskej republiky. Pri výkone kontroly v praxi sú v prípade zistených nedostatkov navrhnuté vhodné opatrenia, čím sa reálne prispieva k dodržiavaniu zákona o štátnej službe, resp. sa napomáha predchádzať jeho porušeniu. Vzhľadom na uvedené je potrebné zdôrazniť, že zrušením Rady pre štátnu službu neprichádza k odstráneniu kontrolného mechanizmu, ale k jeho racionalizácii. Čo sa týka medzinárodnoprávneho kontextu, prípadne záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii, žiaden právny dokument nám neukladá priamu povinnosť zriadenia, resp. existencie subjektu, akým je Rada pre štátnu službu. S ohľadom na hlavný cieľ opatrenia (konsolidácia verejných financií) je potrebné dodať, že plat členov Rady pre štátnu službu predstavuje plat vo výške platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a okrem toho má člen rady aj nárok na paušálne náhrady mesačne vo výške 121 % z platovej tarify 9. platovej (1967 eur). Zároveň je potrebné podotknúť, že za predchádzajúcej vlády boli taktiež vykonané legislatívne úpravy, ktoré predstavovali zásadný zásah do systému štátnej služby. Konkrétne išlo o znovuzavedenie možnosti odvolania niektorých vedúcich štátnych zamestnancov (v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a generálneho tajomníka služobného úradu) bez udania dôvodu. Takáto úprava prirodzene znamenala zníženie úrovne stability štátnej služby a na druhej strane vyššiu mieru jej politizácie. TASR informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. pis
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring