Vyjadrenie: MZ: Zdravotnícki pracovníci jednoduchšie do nemocníc a ambulancií

17. mája 2024 13:33
Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvu zdravotníctva SR sa podarilo v parlamente presadiť novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša viaceré zmeny v reakcii na akútny nedostatok pracovníkov v zdravotníctve. Preto rezort prijíma kroky, aby sa noví zdravotnícki pracovníci mohli rýchlejšie dostať do ambulancií a nemocníc k pacientom. Zamestnávanie študentov Novela umožní študentom vybraných odborov stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl zamestnať sa u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už počas nadchádzajúcich letných prázdnin po absolvovaní minimálne prvého ročníka štúdia. Budú môcť pracovať ako sanitár, praktická sestra-asistent alebo zubný asistent. Toto opatrenie pomôže zdravotníckym zariadeniam v období čerpania letných dovoleniek zmierniť výpadok zamestnancov aposilniťzabezpečenieposkytovaniazdravotnejstarostlivostižiakmistredných zdravotníckych škôl a študentmi vysokých škôl. Očakávame, že to podporí aj motiváciu žiakov a študentov pracovať v zdravotníctve, zlepší ich výkon odborných pracovných činností a ľahšie si zvyknú v nových pracovných tímoch. Zamestnávatelia tak budú mať príležitosť získať potencionálnych nových zamestnancov. Úprava rezidentského štúdia Zároveň novela zjednodušuje a odbyrokratizuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia, vrátane rezidentského štúdia. Rezident bude počas štúdia zamestnancom ústavného alebo ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Po jeho úspešnom ukončení sa môže zamestnať v ambulancii alebo ústavnom zdravotníckom zariadení. Pomôže to napríklad primárnym pediatrom, ktorých máme akútny nedostatok, takýmto spôsobom si vychovávať svojich nasledovníkov. Samosprávne kraje budú v rámci rezidentského štúdia spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva a každoročne mu budú poskytovať údaje o počte chýbajúcich zdravotníkov v jednotlivých špecializačných odboroch. MZ SR tieto údaje vyhodnotí a každý rok na webovej stránke zverejní aktuálny počet rezidentských miest v jednotlivých odboroch. Umožní efektívnejšie a adresnejšie dopĺňať rezidentov do nemocníc a ambulancií tam, kde ich je najväčší nedostatok. Absolventovi rezidentského štúdia sa umožní v päťročnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti získať nadväzujúcu špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia. Zmeny v ďalšom vzdelávaní a uznávaní kvalifikácií Novela umožní ministerstvu lepšie reagovať na vedecko-technický pokrok a flexibilnejšie robiť zmeny vo ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Upravuje a zjednodušuje totiž podmienky na vydávanie a uverejňovanie minimálnych štandardov pre špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, či študijné programy sústavného vzdelávania. V súlade s právom EÚ sa aktualizuje zoznam automaticky uznávaných špecializácií lekárov a zubných lekárov, získaných v členských štátoch EÚ. Slovenčina u cudzincov Pre zdravotníkov z cudziny rozširujeme spôsoby preukazovania ovládania štátneho jazyka, aby sa ľahšie mohli zaradiť do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Upravuje sa aj celý proces posudzovania a overovania ovládania štátneho jazyka ministerstvom zdravotníctva, primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec v zdravotníctve vykonávať. Ovládanie štátneho jazyka bude možné preukázať aj dokladom o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Pomôže to zdravotníckym pracovníkom - Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí chcú pracovať v našich nemocniciach, aby nemuseli absolvovať overovanie ovládania slovenčiny. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring