Vyjadrenie: ÚNMS SR: Súťaž Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality 2024

14. mája 2024 14:49
Bratislava 14. mája (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 14. ročník súťaže "Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality". Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť. V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách: kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista), kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť), kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník), kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia), kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia). V rámci kategórií A a B sa do súťaže zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky z oblasti kvality uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video, printovej alebo elektronickej forme, v období akademického roka, t. j. od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Uvedené príspevky môžu byť výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy na základe stanovených kľúčových slov alebo môžu byť priamo prihlásené do publicistickej súťaže zaslaním prihlášky autorom, šéfredaktorom, resp. vydavateľom. V rámci kategórií C, D a E sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim dizertačnej/diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka, t. j. od 1. septembra 2023 do 31. augusta 2024. Termín prihlasovania príspevkov je do 31. augusta 2024. Kritériá hodnotenia príspevkov sú opísané v štatúte súťaže, ktorý je spolu s prihláškou do súťaže uverejnený na webovej stránke úradu. Víťazi jednotlivých kategórií si ocenenia preberú počas slávnostného večera vyhlásenia výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 2024, ktorý sa bude konať v novembri 2024. Víťazné príspevky zverejní Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojom webovom sídle. TASR o tom informovala riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Anna Budiaková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring