Oznámenie: Medzinárodná konferencia o podpore služieb pre obete domáceho násilia

3. decembra 2023 13:00
Medzinárodná konferencia a stretnutie siete Synergy na tému Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie sa uskutoční v dňoch 6. - 8. decembra v historickej budove Národnej rady SR, Župné námestie 591 v Bratislave. Konferenciu spoluorganizuje odbor grantov EHP a Nórska a Švajčiarskeho príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách a s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Upozornenie: Záujem o účasť na programe konferencie (celom, alebo aj časti) je potrebné vopred oznámiť. Meno, priezvisko, funkciu a názov redakcie treba zaslať do utorka 5. decembra do 12.00 h na e-mailovú adresu: tlacove@mirri.gov.sk Program: 6. decembra - streda 09.00 Otvorenie Hlavný prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej Michal Kaliňák, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Susan Eckey, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva pre Slovensko Ján Gabura, generálny riaditeľ sekcie ľudských práv Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Caterina Bolognese, vedúca oddelenia rodovej rovnosti, odbor pre ľudskú dôstojnosť a rodovú rovnosť, Rada Európy (prostredníctvom video záznamu) Freja Ulvestad Kärki, Nórske riaditeľstvo pre zdravie Dušana Karlovská, Fenestra 10.15 Plenárne zasadnutie I. – Trendy pozorované Radou Európy v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia v Európe Marta Becerra, vedúca spolupráce v oblasti rodovej rovnosti, odbor rodovej rovnosti, Rada Európy 11.15 Plenárne zasadnutie II. – Úvod do problematiky domáceho a rodovo podmieneného násilia, sexuálneho násilia a iných foriem násilia Barbora Burajová, vedúca Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC): Úvod do problematiky domáceho a rodovo podmieneného násilia, formy násilia Melanie Hyde, Svetová zdravotnícka organizácia: Úvod do problematiky sexuálneho násilia Daša Malíková, ALEJ poradenské centrum, MVO expertka: Problematika kyberstalkingu (nová forma násilia na ženách) 13.45 Kultúrny príspevok k téme domáceho a rodovo podmieneného násilia na ženách (stand-up komička Simona Salátová, herec Juraj Bača a Uršuľa Kovalyk, slovenská poetka a spisovateľka) 14.15 Plenárne zasadnutie III. – Diskusný panel: Kritické intervenčné a podporné služby pre preživšie domáceho a sexuálneho/partnerského násilia - aktuálny stav na Slovensku a v Nórsku Veronika Čábi, riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mária Machajdíková, riaditeľka odboru sociálnych služieb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Kristína Kročková, odbor ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR Freja Ulvestad Kärki, Nórske riaditeľstvo pre zdravie, Nórsko Wanja J. Sæther, Krízové centrum v Saltene, Nórsko 15.15 Plenárne zasadnutie IV – Diskusný panel: Riešenie potrieb poskytovateľov služieb pre preživšie domáceho a sexuálneho/ partnerského násilia a otázky udržateľnosti Vybrané odborníčky z mimovládnych organizácií – Fenestra (Dušana Karlovská), Centrum Slniečko, n.o. (Mariana Kováčová), Aliancia žien Slovenska (Katarína Farkašová), Žena v tiesni (Tatiana Brnová), MyMamy (Apolónia Sejková) Diskusia zúčastnených, skúsenosti/dobrá prax 17.00 Jenna Shearer-Demir – Rada Európy, Lene Nilsen – Nórske ministerstvo spravodlivosti a verejnej bezpečnosti , Freja Ulvestad Kärki – Nórske riaditeľstvo pre zdravie, Barbora Burajová – KMC 18.00 Vypískajme násilie – občianska iniciatíva proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu Bratislava, Župné námestie 7. decembra - štvrtok Alternatíva 1: Sexuálne násilie: predchádzanie a pomoc preživších sexuálneho násilia a znásilnenia (koordinované KMC) 09.00 Otvorenie Mihail Stojanoski, Rada Európy: Sexuálne násilie, vrátane znásilnenia podľa Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – sľubné praktiky a výzvy Rachel Eapen Paul, nórska expertka na ľudské práva Freja Ulvestad Kärki, Nórske riaditeľstvo pre zdravie Melanie Hyde, Svetová zdravotnícka organizácia 10.45 Plenárne zasadnutie I: Koncept súhlasu a primárna prevencia sexuálneho násilia Niko Nagy, Amnesty International: Hovorme o súhlase a potrebnosti definície znásilnenia založenej na absencii súhlasu Geir Borgen, Nórske Centrum pre štúdium násilia a traumatického stresu: Neistota, nedorozumenia a vyjednávanie súhlasu medzi nórskou mládežou Radka Mikšík, InTYMYta: Primárna prevencia v školách Simona Prokopec Fochlerová, Anasoft litera: nenamotajsa.sk 13.00 Plenárne zasadnutie II: Špecializované podporné služby pre preživšie Solveig Bergman, senior výskumníčka, Nórske Centrum pre štúdium násilia a traumatického stresu: Nórska prax pri poskytovaní špecializovaných služieb (10 min) Helle Nesvold, Centrum pre pomoc osobám, ktoré prežili sexuálny útok (online, 20 min) Drifa Snædal, hovorkyňa, Stigamot, Island: Dôverné poradenstvo pre preživšie sexuálneho násilia na Islande (online) Zuzana André, Poradenské centrum Alej: Poradenstvo pre preživšie sexuálneho násilia 14.30 Plenárne zasadnutie III: Úloha zdravotnej starostlivosti pri podpore preživších Willy van Berlo, Rutgers – Holandské expertné centrum sexuality: Prečo je dôležité uvedomovať si prítomnosť obviňovania obetí Marek Píš, Prezídium Policajného zboru SR: Význam zdravotníckej intervencie a jej dokumentácie pre stíhanie prípadov znásilnenia a sexuálneho násilia Melanie Hyde, Svetová zdravotnícka organizácia Oľga Pietruchová, Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Klinický manažment znásilnenia (v teórii a praxi) MUDr. Alena Koščálová, MSc., EQUITA: Rape kits určené pre poskytovanie post-expozičnej starostlivosti 16.00 Záverečné slovo Michaela Jankovičová, Barbora Burajová, Zuzana Očenášová Alternatíva 2: Návšteva miest realizácie projektov v Nitre (na základe potvrdenej registrácie) Únia materských centier (Union of Maternity Centres) Centrum Slniečko, n.o. (Centre Sun) Budúcnosť, n.o. (Future) Alternatíva 3: Návšteva miest realizácie projektov v Bratislave (na základe potvrdenej registrácie) Aliancia žien Slovenska (Alliance of Women of Slovakia) Inštitút ľudských práv (Human Rights Institute) 8. decembra - piatok SYNERGY network stretnutie 09.00 Otvorenie – moderuje Lene Nilsen, Nórske ministerstvo spravodlivosti a verejnej bezpečnosti/ koordinátorka siete SYNERGY 09.15 Iniciatíva v oblasti duševného zdravia Freja Ulvestad Kärki, Nórske riaditeľstvo pre zdravie 09.30 Diskusia o podpore rómskych žien Príručka o integrácii práv a potrieb Rómskych žien – Zora Popova, FUEN Prezentácia projektu: Monika Bosá, EsFEM: Rodová rovnosť pre Rómske komunity (prijímateľ projektu Človek v ohrození) Prezentácia projektu: Natália Príhodová, Karpatská nadácia: UPre ženy: Program budovania kapacít a zamestnateľnosti pre ženy z marginalizovaných rómskych komunít Michal Horňáček - Prodefense Academy, Práca so stresom a prekonanie strachu ako jeden z aspektov posilnenia žien a zvyšovania ich sebadôvery 11.30 Diskusia o cykle násilia – so zameraním na deti Prezentácia projektu: Katarína Farkašová, Aliancia žien Slovenska; Barbora Jacobsen, Alternatíva k násiliu (online) - Zastavme cyklus násilia 12.15 Diskusia o budúcich aktivitách a záverečné poznámky TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu