Vyjadrenie: Ministerstvo vnútra podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov...

17. novembra 2023 13:45
Vyjadrenie: Ministerstvo vnútra podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov v prípadoch príslušníkov PZ postavených mimo služby Bratislava 17. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podalo voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV č. k. 16Cpr/2/2023-45 dňa 16.11.20223 odvolanie (plk. Mgr. Branko Kišš). MV SR trvá na tom, že v konkrétnom prípade nebola daná právomoc civilného súdu vec prejednať a teda rozhodnúť o podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. Súd má právomoc na preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí počas trvania služobného pomeru policajta, vrátane postupu pri jeho vydávaní iba v režime správneho súdnictva. Je neprípustné, aby sa nevyužitie prostriedkov súdnej ochrany v rámci správneho súdnictva nahrádzalo napr. určovacími žalobami alebo žalobami na plnenie v občiansko-právnom konaní, prípadne nariaďovaním neodkladných opatrení. V prípade, ak súd po preskúmaní obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zistí, že vo veci samej absentuje právomoc civilného súdu, nemožno návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovieť. "MV SR má jasné zákonné odôvodnenie, pri ktorom nie je povinné žiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov, pretože v tomto prípade nejde o typický pracovno-právny úkon. Zo zákona o štátnej službe príslušníkov PZ nevyplýva žiadna výnimka," hovorí I. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. V konkrétnom prípade je predmetom sporu vzťah založený podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ je predpisom verejnoprávnej povahy a je tzv. lex specialis pre vznik, zmenu a skončenie štátnej služby. Služobný pomer príslušníka Policajného zboru nemá znaky súkromno-právneho pomeru, ale vždy mal a má znaky verejno-právneho pomeru vzhľadom na jeho charakter a právnu povahu zvláštnosti štátu ako „zamestnávateľa“ policajta a súčasne nositeľa verejnej moci. Keďže zákon o štátnej službe príslušníkov PZ neobsahuje výslovne splnomocnenie pre civilný súd konať vo veci sporu vyplývajúceho zo štátnej služby príslušníka PZ, aplikácia Civilného sporového poriadku a teda aj právomoc civilného súdu je absolútne vylúčená. MV SR opakovane trvá na tom, že súd prvej inštancie mal preto rozhodnúť tak, že konanie zastaví a vec postúpi príslušnému orgánu, teda v tomto prípade žalovanému – MV SR. MV SR bude taktiež podávať voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV č. k. 52Cpr/6/2023-70 (Pplk. JUDr. Štefan Mašin) odvolanie. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu