Vyjadrenie: Výzva komisára pre deti

16. novembra 2023 14:15
Bratislava 16. novembra (TASR) - Téma rodičovských konfliktov a detí, ktoré doplácajú na systémové a ľudské zlyhania v rámci konaní o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, je stále vysoko aktuálna. Ako reakciu na stále narastajúci počet komplikovaných prípadov v tejto oblasti som sa rozhodol pravidelne organizovať na túto tému odborné konferencie a okrúhle stoly. Mojou povinnosťou je upozorňovať na systémové nedostatky a navrhovať prostriedky nápravy pre všetky inštitúcie, ktoré pôsobia v tejto oblasti V súlade s článkom 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa §43 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujem za absolútne kľúčovú efektívnu formu zisťovania názorov dieťaťa v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach, ktoré sa týkajú dieťaťa. Pravé v tejto oblasti vnímam priestor na výrazne zlepšenie zo strany súdov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Koncept zisťovania názoru dieťaťa by mal byť založený na vybudovanej dôvere medzi dieťaťom a osobou realizujúcou tento úkon, ak chceme reálne posúdiť, čo je v najlepšom záujme dieťaťa. Ako najefektívnejšiu formu predchádzania rodičovským konfliktom a dlhotrvajúcim súdnym konaniam vnímam rodičovskú dohodu. Rodičov je nevyhnutné smerovať k uzatváraniu rodičovských dohôd. Stretávam sa s názormi, že "ľudia na Slovensku sa radi súdia". Považujem to za neakceptovateľne vo vzťahu k deťom. Jednou z mojich úloh je zvyšovať povedomie o právach dieťaťa v spoločnosti, a to najmä prostredníctvom osvetovej činnosti. Rodičovskú dohodu vnímam ako nástroj riešenia problémov. Aj v tejto oblasti je však potreba nastavenia systému tak, aby pokusy o uzatvorenie rodičovskej dohody neostávali iba vo formálnej rovine. Z aplikačnej praxe vyplýva, že by bolo vhodné venovať pozornosť postaveniu a činnosti kolízneho opatrovníka v rámci poručenských konaní na súdoch. V tejto oblasti je potrebné viesť odborné diskusie s cieľom preskúmania možností realizácie legislatívnych zmien. Vzhľadom na uvedené, vyzývam k širokej odbornej diskusii, z ktorej vyplynú konkrétne návrhy a závery riešenia problematiky rodičovských konfliktov zo strany štátu. Osobitne vyzývam Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR k prijatiu opatrení, ktoré budú smerovať k znižovaniu počtu súdnych konaní vo vecí úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, ako aj konaní o výkon rozhodnutia vo vzťahu k realizácii styku jedného z rodičov. TASR o tom informovala odborná poradkyňa úradu komisára pre deti Alena Novotná. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu