Vyjadrenie MK SR: Vláda SR schválila štatút rady vlády SR pre kultúru...

27. septembra 2023 15:25
Vyjadrenie MK SR: Vláda SR schválila štatút rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel Bratislava 27. septembra (TASR) - Ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová 27. septembra predložila na schválenie vládou Slovenskej republiky návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel. Táto rada bude poradným, odborným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie otázok súvisiacich s rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu, podporou tvorby a ochranou kultúrneho dedičstva. Rada bude plniť úlohy podľa vlastného plánu činnosti, ktorý nadväzuje na plán práce vlády a plán legislatívnych úloh vlády. Medzi jej hlavné pôsobnosti v oblasti pôsobnosti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, je napr. zabezpečenie koordinácie rezortných politík a aktivít ústredných orgánov štátnej správy, monitorovanie, prerokovanie a posudzovanie koncepčných a strategických materiálov a úloh z nich vyplývajúcich či prerokovanie a posudzovanie plnenia opatrení vyplývajúcich zo schválených stratégií a pod. V predkladanom Štatúte boli zapracované pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania a opakovaného skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Výraznejšie sa mení článok "Zloženie rady", kde v záujme vyššej flexibility pre prácu bol počet členov z viacerých oblastí zredukovaný na počet 24, vrátane zástupcov orgánov štátnej správy (10), splnomocnencov vlády SR (3), zástupcov registrovaných cirkví a náboženských spoločenstiev (2), zástupcov orgánov územnej samosprávy (3) a zástupcov z kultúrnej obce (6). Súčasne zjednodušuje výber členov z kultúrnej obce na základe vymenovania z navrhnutých nominácií. Štatút ráta aj s možnosťou prizývania ostatných ministrov alebo ich zástupcov a ďalších expertov na rokovania a to, že rada musí zasadať minimálne dvakrát ročne. Tento štatút rady nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia vládou. TASR o tom informovali z oddelenia komunikácie kancelárie ministerky kultúry. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. sim
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu