Na Univerzitu tretieho veku Trnavskej univerzity sa možno prihlásiť do 31. júla

17. júla 2023 12:32
Trnava 17. júla (TASR) - Nielen trnavskí seniori majú do 31. júla možnosť prihlásiť sa do nového ročníka Univerzity tretieho veku (UTV) Trnavskej univerzity (TU) v Trnave. Aj v nasledujúcom akademickom roku otvára jedno- a trojročné štúdium, informoval o tom PR TU Matúš Demko. Rok trvajúce programy sú ochrana práv jednotlivca v medzinárodnom a európskom práve, dedičské a rodinné právo, správne a trestné právo, základy práce s počítačom, základy práce s fotografiami, zdravý životný štýl a tiež epidemiológia a preventívna medicína. Tri roky sa študuje psychológia a anglický jazyk pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Každý z programov má stanovený minimálny a maximálny počet frekventantov. "UTV je jednou z možností, ako prežiť poproduktívny vek plnohodnotným spôsobom. Ponúka šancu uspokojiť túžbu po doplnení vedomostí z rôznych vedných odborov, osvojiť si prácu s počítačom, ale rovnako tiež príležitosť naučiť sa nový cudzí jazyk, prípadne sa v ňom zdokonaliť," uviedla prorektorka TU pre vzdelávanie Zuzana Nevolná. UTV je určená osobám nad 40 rokov, podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Vyučovanie býva formou prednášok spravidla sedemkrát za semester, jazyky sa študujú intenzívnejšie, každý týždeň v zimnom i letnom semestri. Po ukončení štúdia TU vydáva absolventom osvedčenie. Myšlienka zaradiť seniorské vzdelávanie do štruktúry univerzít ako jej samostatnú časť má korene v roku 1968 vo Francúzsku. Vznik prvej UTV na Slovensku vyšiel z iniciatívy Jednoty dôchodcov Slovenska a na návrh rezortov školstva a sociálnych vecí v roku 1990. Odbornej garancie a prípravy programu sa ujala Katedra vzdelávania dospelých Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. UTV pri TU začala pôsobiť od akademického roka 1999/2000 na Teologickej fakulte v Bratislave, v Trnave pôsobí od akademického roka 2002/2003, keď boli otvorené študijné programy sociálna práca, právo a politológia. V priebehu rokov pribúdali i odbúdali ďalšie odbory. don lem
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu