Vyjadrenie: 11. stretnutie generálnych prokurátorov krajín Vyšehradskej štvor...

25. mája 2023 17:34
Vyjadrenie: 11. stretnutie generálnych prokurátorov krajín Vyšehradskej štvorky v Českej republike Bratislava 25. mája (TASR) - V dňoch 23. až 25. mája 2023 sa v Brne a Židlochoviciach uskutočnilo 11. stretnutie generálnych prokurátorov krajín Vyšehradskej štvorky. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka. Spoločne s hostiteľom - najvyšším štátnym zástupcom Českej republiky Igorom Střížom a rezortnými kolegami - generálnym prokurátorom Maďarska Péterom Poltom a národným prokurátorom a prvým námestníkom generálneho prokurátora Poľskej republiky Dariuszom Barskim diskutovali o dvoch hlavných témach: 1. vnútroštátne a medzinárodné reakcie na aktuálne výzvy v boji s kyberkriminalitou a 2. ochrana kultúrnych pamiatok prostriedkami trestného práva. Generálni prokurátori krajín V4 považujú za jednu z najväčších hrozieb dnešnej doby ohrozenie kybernetickej bezpečnosti fyzických a právnických osôb, orgánov štátnej moci i štátov samotných. Poukázali nielen na zvyšujúcu sa početnosť tohto druhu kriminality, ale aj na rastúce škody, vznikajúce v jej dôsledku. Vyslovili sa za podporu opatrení legislatívnej a technickej povahy, osobitne v smere možnosti zabezpečovania elektronických dôkazov, smerujúcich k účinnému objasňovaniu a potieraniu kybernetickej kriminality. Osobitne privítali návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky Maroša Žilinku na vzájomné vzdelávacie aktivity a výmenu skúseností. Zvlášť poukázali aj na nutnosť „netrestnej regulácie“ využívania informačných technológií a počítačových sietí: „Medzi takéto opatrenia by malo patriť nielen prijatie legislatívneho rámca upravujúceho postup orgánov činných v trestnom konaní v kybernetickom priestore a možnosti opatrovania elektronických dôkazov, ale aj netrestná právna regulácia využívania informačných technológií a počítačových sietí, ktorá bude na jednej strane rešpektovať základné práva osôb, najmä právo na ochranu súkromia, ale zároveň bude umožňovať účinný postih páchateľov kybernetickej kriminality“, uviedol generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka. Generálni prokurátori krajín V4 podporujú rozvoj medzinárodnej justičnej spolupráce v smere uľahčenia a zrýchlenia postupov pri získavaní dôkazov na území ich štátov, ako aj výmenu skúseností na medzinárodnej úrovni. Zdôraznili však aj potrebu uvoľnenia podstatných zdrojov zo strany národných štátov i Európskej únie, ktoré povedú k rozvoju materiálnych a ľudských kapacít určených na boj proti kyberkriminalite. Najvyšší predstavitelia orgánov prokuratúry zároveň označili tri základné oblasti reakcie na trestnú činnosť ohrozujúcu kultúrne pamiatky. Sú nimi oblasť informačná, vzdelávacia a kooperačná. Na strane orgánov činných v trestnom konaní sa javí byť nevyhnutnou špecializácia na túto formu kriminality a úplne nevyhnutná je spolupráca, a to tak s ďalšími orgánmi verejnej moci zaoberajúcimi sa ochranou kultúrnych pamiatok, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce, zvlášť justičnej a policajnej. Ako doplnil generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka: „Celkom zásadná je potreba rozširovania možností spolupráce pri zaisťovaní a navracaní kultúrnych pamiatok v trestnom konaní v rámci Európskej únie, ale aj vo vzťahu k iným štátom sveta. Je potrebné si uvedomiť, že kultúrnu pamiatku nemožno nahradiť iba finančným odškodnením, ale hlavným cieľom je jej neporušené vrátenie vlastníkovi alebo do miesta jej pôvodu.“ Závery zo summitu našli vyjadrenie v „Brnianskej deklarácii“, ktorú generálni prokurátori štátov Vyšehradskej skupiny slávnostne podpísali vo vile Tugendhat. „Tentokrát sme sa tu nedohodli na rozdeľovaní, ale práve naopak na spájaní a prehlbovaní spolupráce a symbolicky sme tak podpisom deklarovali jednotu generálnych prokurátorov V4 “, povedal Maroš Žilinka na mieste, ktoré sa historicky spája s rozdelením Československa. Na pracovnej ceste ho sprevádzali prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Kandera a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák. TASR informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR a Úradu špeciálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová. UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. gon
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring