Vyjadrenie: MPRV SR: Dialóg o pôde a vode intenzívne pokračuje

11. augusta 2022 17:44
Bratislava 11. augusta (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristupuje k riešeniu otázky sucha koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom a degradáciou pôdy. Na druhé kolo Dialógu o vode a pôde prizvalo aj zástupcov z iných rezortov. Dnešný Dialóg o vode a pôde je ďalším zo série stretnutí, cieľom ktorých je rozvíjanie spolupráce pri efektívnom manažmente vody a pôdy, smerujúcom k zmierňovaniu následkov zmeny klímy akými sú: vysoké teploty, sucho a prírodné požiare, prívalové dažde a povodne, znižovanie zásob podzemných vôd, erózia pôdy atď. Kompenzácia škôd spôsobených suchom alebo povodňami vinou zmeny klímy je jednorazové riešenie. MPRV SR sa snaží presadzovať preventívne opatrenia, to znamená, aby ku škodám v budúcnosti nedochádzalo alebo len v minimálnom rozsahu. Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč, ktorý zastrešuje agendu vodozádržných a protieróznych opatrení v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, predstavil zástupcom organizácií, združení, akademickej obce a ďalším odborníkom zo sektora vodného hospodárstva koncept Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny, uplatnenie ktorého by mali zabezpečovať realizačné nástroje: Klimatický fond pre pôdu, Informačný a monitorovací systém Pôda a Certifikačný systém Uhlíková a vodná banka. Dobrou správou je, že legislatívny zámer na vypracovanie návrhu zákona o Klimatickom fonde pre pôdu bol 11. augusta 2022 predložený do pripomienkového konania. Dialógu sa zúčastnilo spolu približne päťdesiat odborníkov prezenčne i online. Z diskusie vyplynulo, že manažment integrovanej krajiny je výzvou, ktorou je nevyhnutné zaoberať sa odborne a celospoločensky. Vyžaduje prístupy týkajúce sa nie len pôdy, ale i dažďovej, povrchovej a podzemnej vody, hydrologickej bilancie – určenia priorizácie užívania vody, poľnohospodárskej činnosti, manažmentu sedimentov, využívania odpadových vôd alebo zastavanosti krajiny. Dialóg bude pokračovať pozvaním zástupcov ministerstiev a členov tripartity. „Pre dosahovanie komplexných cieľov a synergických efektov klimatickej akcie na pôde a v krajine pri znižovaní rizík sucha a povodní, je kľúčová medzirezortná a interdisciplinárna spolupráca, ktorá umožní nákladovo efektívne a ekosystémovo účinné riešenia so širokou mierou participácie miestnych aktérov,“ uviedol štátny tajomník MPRV SR M. Kováč. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MPRV SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu