Vyjadrenie: MZ SR: Naši dôchodcovia si zaslúžia kvalitnú zdravotnú starostlivosť

5. augusta 2022 13:32
Bratislava 5. augusta (TASR) - Na ministerstve zdravotníctva sa včera popoludní uskutočnilo úvodné stretnutie podpredsedov Jednoty dôchodcov na Slovensku, Valérie Pokornej, Alojza Luknára a Michala Borša s vedením rezortu zdravotníctva v zložení: štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská, poverený generálny riaditeľ sekcie zdravia Peter Čvapek, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Polák a ďalší predstavitelia. Stretnutie bolo obsahovo zamerané na témy, ktoré najviac zaujímajú nielen členov Jednoty, ale všetkých dôchodcov v SR, a to aj v súvislosti so zaslanou petíciou Národnej rade SR. V nej okrem iného žiadajú zvýšenie štátneho príspevku na rehabilitačno-liečebné pobyty v kúpeľoch z 50 na 100 €, ako aj schválenie nulových doplatkov za lieky pre každého seniora, a to na všetky lieky, nielen na najlacnejšie generiká. Zástupcovia dôchodcov sa tiež zaujímali o Plán obnovy a odolnosti SR - najmä o jeho možnostiach v zlepšení situácie v domácej starostlivosti o chorých ľudí, ako aj v téme duševného zdravia. Valéria Pokorná, podpredsedníčka JDS, členka predsedníctva: "Sme radi, že sa toto stretnutie uskutočnilo. Okrem poskytnutia dôležitých informácií sme boli tiež uistení, že takéto stretnutia budú prebiehať pravidelne, pretože je obojstranný záujem o riešenie problémov seniorov v rámci zdravotnej starostlivosti." Predstavitelia rezortu podrobne vysvetlili činnosti ministerstva v diskutovaných témach; napríklad, konkrétne prínosy novely zákona 363/2011 zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta 2022. Rezort zdravotníctva presadil liekovú reformu práve preto, aby sa slovenskí pacienti ľahšie dostali k moderným inovatívnym liekom a dostali sa k možnostiam liečby, ktoré majú k dispozícii pacienti v ostatných európskych krajinách. Novelou zákona sa podarilo upraviť tzv. prahovú hodnotu, ktorú musí liek spĺňať, aby bol vyhodnotený ako nákladovo efektívny. Novela zavádza zmeny v podmienkach úhrad nielen pre inovatívne lieky, ale aj pre ďalšie dve kategórie, a to pre lieky na závažné ochorenia a pre lieky na ojedinelé ochorenia. Pre každú z týchto skupín sa zvyšuje prahová hodnota, čo opätovne zvýši dostupnosť liečby pre slovenských pacientov. Zlepšenie starostlivosti o chorých ľudí vo vyššom veku očakáva rezort zdravotníctva a celá verejnosť aj od schválenej novely zákona č.576 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení, ktorá okrem zavedenia "poriadku" v príslušných pojmoch, doplnila, napríklad, činnosť zariadení sociálnej pomoci aj o ošetrovateľskú starostlivosť ako následnú zdravotnú starostlivosť a o dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť. Výrazný posun vpred by mal zabezpečiť aj Plán obnovy a odolnosti SR, v ktorom sú vyčlenené finančné prostriedky na Rozšírenie a obnovu kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti s čoskoro zverejnenými výzvami: Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pričom sa počíta so zriadením nových 11 ADOS a opätovným vybavením 80 existujúcich ADOS, ako aj výzvou týkajúcou sa vytvorenia lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti. Plán obnovy a odolnosti poskytne financie aj na rozšírenie a obnovu kapacít paliatívnej starostlivosti v rámci výzvy: Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (270 lôžok), ako aj výzvy: Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - materiálno-technická podpora 26 mobilných hospicov. Zástupcov Jednoty dôchodcov na Slovensku zaujímala aj problematika duševného zdravia – boli ubezpečení, že aj v tomto smere chce ministerstvo zabezpečiť zásadný posun v rámci investícií z Plánu obnovy a odolnosti SR vo forme humánnej, modernej a dostupnej starostlivosti o duševné zdravie vybudovaním psychosociálnych centier, doplnením siete psychiatrických stacionárov, vybudovaním špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra či rekonštrukciou stoviek lôžok v ústavných psychiatrických zariadeniach. Lenka Dunajová Družkovská, štátna tajomníčka MZ SR, zdôraznila pri svojich záverečných slovách potrebu vzájomnej výmeny dôležitých informácií medzi hosťami a zástupcami rezortu a poďakovala sa Jednote dôchodcov na Slovensku za ich aktívny, konštruktívny prístup k témam či požiadavkám, ktoré ich "bolia", ako aj za výraznú pomoc v šírení a sprostredkovaní informácií o potrebe očkovania proti COVID-19 ako jedinej účinnej ochrany pred ťažkým priebehom tohto ochorenia práve medzi rizikovými občanmi. Zároveň hostí ubezpečila, že rezort zdravotníctva vykoná všetky potrebné kroky, aby zdravotná starostlivosť, a to zvlášť u starších a chorých ľudí, nielenže nebola ohrozená, ale naopak, aby sa v dohľadnom čase výrazne zlepšila. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. akb
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu