Vyjadrenie:Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie...

18. januára 2022 17:07
Vyjadrenie: Databáza jednotkových zdravotných nákladov pre účely kategorizácie na Slovensku Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (ďalej NIHO) publikovalo pilotný zoznam jednotkových nákladov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Iniciatíva pod zastrešením štátneho tajomníka MZSR prof. Róberta Babeľu má priniesť prvý dôležitý nástroj na kvalitnejšiu prípravu a adekvátnejšie hodnotenie farmako-ekonomických analýz zdravotníckych technológií aj pre potreby ich zaradenia do kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. "Jedným z kľúčových problémov prípravy ekonomických a HTA analýz, ich hodnotenia a posudzovania je aj neexistujúci zoznam jednotkových nákladov, ktoré by odrážali priemerné náklady na výkony v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedol štátny tajomník prof. Babeľa. "Týmto pilotným projektom chceme priniesť do prostredia hodnotenia viac transparentnosti, čo zabezpečí práve posudzovanie analýz na základe rovnakých finančných vstupov. To tu doteraz chýbalo," dodáva prof. Babeľa. Zoznam nákladov na jednotlivé výkony sa bude v zmysle spätnej väzby z externého prostredia postupne vylepšovať a základným cieľom je jeho finalizácia počas roka 2022. MZSR spolu s NIHO odporúčajú všetkým žiadateľom o zaradenie do kategorizácie používať a adekvátne citovať náklady dostupné na tomto linkuhttps://health.gov.sk/?Databaza-jednotkovych-nakladov. Zoznam bude postupom roku 2022 smerodajný pri kontrole správnosti vypracovania analýz, minimálne z pohľadu adekvátnosti zvolených jednotkových nákladov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstvo zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lef
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu