Vyjadrenie: L. Bukovszky: Na ceste k dvojjazyčnosti dopravných značiek

14. januára 2022 13:54
Bratislava 14. januára (TASR) - V zmysle novely menšinového jazykového zákona sa od januára 2022 zmenilo legislatívne prostredie používania menšinových jazykov na dopravných značkách. Predmetná novelizácia v sebe zahŕňa zmenu a pridanie ustanovení týkajúcich sa dopravných značiek. Podľa vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nápisy na dopravných značkách uvádzajú v štátnom jazyku; iný jazyk možno použiť v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Jedným z osobitných predpisov je zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Po rokovaní konanom v decembri minulého roka na Ministerstve dopravy a výstavby SR vydal príslušný organizačný útvar ministerstva, ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie, Usmernenie k používaniu jazykov národnostných menšín na dopravných značkách a požiadal 36 okresných úradov a ZMOS postupovať pri výkone agendy určovania použitia dopravných značiek v menšinových obciach podľa platnej legislatívy a technického predpisu Vzorové listy pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky. "Vítam konštruktívny prístup ministerstva a na základe dohody, aby na dopravných značkách nedochádzalo k odlišným prekladom a významovej zámene textov v jazykoch národnostných menšín, bude pre povinné subjekty poskytovať metodickú pomoc Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny," zdôraznil László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny. TASR o tom informoval vedúci sekretariátu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Zoltán Kovács. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu