Súd EÚ nariadil Poľsku denné penále 500.000 eur pre ťažbu uhlia v bani Turów

20. septembra 2021 16:10
Brusel/Luxemburg 20. septembra (TASR) - Súdny dvor EÚ uložil v pondelok Poľsku povinnosť platiť Európskej komisii (EK) denné penále vo výške 500.000 eur, pretože nepozastavilo ťažbu hnedého uhlia v bani Turów. Podľa súdnej inštancie z Luxemburgu sa takéto opatrenie javí ako nevyhnutné na zvýšenie účinnosti predbežných opatrení nariadených už uznesením súdu z 21. mája 2021. Poľsko má odradiť od toho, aby odďaľovalo uvedenie svojho konania do súladu s príslušným uznesením. Hnedouhoľná baňa Turów sa nachádza na poľskom území v blízkosti hraníc s Českou republikou a Nemeckom. Príslušné poľské orgány vydali v roku 1994 firme patriacej ku koncernu najväčšej poľskej energetickej spoločnosti PGE koncesiu na ťažobnú činnosť v tejto bani až do 30. apríla 2020. Na základe poľského zákona z roku 2008 môže byť platnosť koncesie na ťažbu hnedého uhlia jednorázovo predĺžená o ďalších šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie, ak je toto predĺženie odôvodnené. V októbri 2019 podala PGE žiadosť o predĺženie koncesie o šesť rokov, v januári 2020 regionálna správa ochrany životného prostredia vo Vroclave odobrila pokračovanie ťažby v bani Turów až do roku 2044 a vlani v marci poľské ministerstvo pre životné prostredie povolilo ťažbu do roku 2026. Česká republika sa v septembri 2020 obrátila na Európsku komisiu s upozornením, že Poľsko udelením tohto povolenia porušilo v niekoľkých ohľadoch únijné právo. Eurokomisia 17. decembra 2020 poslala do Varšavy odôvodnené stanovisko, v ktorom poľskej strane vytkla, že porušila legislatívu EÚ. Komisia zistila, že prijatím ustanovení, ktoré umožňujú predĺžiť platnosť povolenia na ťažbu hnedého uhlia až o šesť rokov bez posúdenia vplyvov na životné prostredie, porušilo Poľsko smernicu EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Koncom februára tohto roku podala Česká republika v súvislosti s ťažbou na Poľsko žalobu na Súdnom dvore EÚ. Praha sa pritom domáhala, aby Súdny dvor až do vynesenia rozsudku v tejto veci nariadil Poľsku bezodkladné pozastavenie ťažby hnedého uhlia v bani Turów. Podpredsedníčka Súdneho dvora uznesením z 21. mája návrhu ČR vyhovela. Praha však neskôr tvrdila, že Poľsko si nesplnilo povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z májového uznesenia. Následne 7. júna podala návrh, aby bolo Varšave za nesplnenie povinností uložené denné penále, ktoré bude vyplácať do rozpočtu EÚ, a to vo výške päť miliónov eur. Poľsko vzápätí podalo návrh na zrušenie uznesenia o nariadení predbežného opatrenia. Podpredsedníčka Súdneho dvora EÚ Rosario Silva de Lapuertová však v pondelňajšom uznesení návrh Poľska zamietla. Zároveň uložila Poľsku povinnosť, aby zaplatilo eurokomisii finančnú pokutu vo výške 500.000 eur za každý deň, a to odo dňa oznámenia tohto uznesenia až do vtedy, kým si tento členský štát splní svoje povinnosti vyplývajúce z predmetného uznesenia. (spravodajca TASR Jaromír Novak) lsi
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu