Vyjadrenie: MS SR: 7. zasadnutie Výboru pre práva LGBTIQ osôb

včera 18:43
Bratislava 11. júna (TASR) - V piatok zasadol 17. výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTIQ) osôb konajúci sa po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou COVID-19. Výbor za prítomnosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, zástupcov ministerstiev, reprezentantov občianskej spoločnosti a neziskového sektora diskutoval o viacerých témach dotýkajúcich sa práv LGBTIQ osôb. Členovia výboru sa v prvom bode zasadnutia venovali situácii transrodových osôb pri právnom prepise rodu a zamedzeniu praxe nútených sterilizácií. Je to téma, ktorej sa venuje výbor niekoľko rokov. V roku 2019 z jeho iniciatívy vznikol návrh odborného usmernenia pre lekárske posudky potrebné pre zmenu pohlavia na matrikách, ktorý dodnes chýba. Zástupca rezortu zdravotníctva informoval, že návrh je pripravený na schválenie ministrom zdravotníctva, čo členovia výboru ocenili. Pri diskusii o situácii párov rovnakého pohlavia a ich rodín, ktoré nie sú štátom uznané, výbor zdôraznil potrebu vytvorenia priestoru pre uznanie párov rovnakého pohlavia štátom, a to nielen v oblastiach ako je úprava dedenia, ošetrovania člena rodiny, poskytovania informácií o zdravotnom stave, či majetkových záležitostí, ktoré sú alebo boli predmetom viacerých legislatívnych návrhov. Životné partnerstvo by malo byť podľa výboru zohľadnené aj pri plánovanej rekodifikácii Občianskeho zákonníka (začiatok roka 2022), aby sa aj Slovenská republika, ktorá je momentálne na chvoste EÚ v uznávaní práv partnerov rovnakého pohlavia, posunula smerom k skutočnej rovnosti ľudí. V treťom bode prijal výbor informáciu o Stratégii Európskej komisie pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020-2025, ktorej súčasťou sú jednak legislatívne plány komisie, ako aj podpora členských štátov, výmena skúseností, výskum a v neposlednom rade možnosti financovania aktivít občianskej spoločnosti. V rámci ďalšieho bodu výbor diskutoval o systéme v akom pracujú podporné služby pre LGBTI ľudí a ich rodiny a možnostiach financovania. Vzhľadom na komplexnosť a prierezovosť tejto témy, výbor vytvoril pracovnú skupinu pre udržateľnosť služieb pre LGBTI ľudí, v rámci ktorej sa bude tejto téme venovať ďalej. Podpredseda výboru Martin Macko predstavil ďalej návrhy, akými by bolo možné zefektívniť činnosť výboru, ktorý na rozdiel od ostatných expertných orgánov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť nemá vlastný programový alebo strategický dokument. Do ďalšej diskusie bol daný návrh, aby výbor spracúval pravidelnú správu, ktorej obsah a cieľ by mal byť stanovený v rámci práce pracovnej skupiny výboru pre legislatívu a stratégie. V poslednom bode členovia výboru z MVO informovali o viacerých aktivitách plánovaných v tomto roku, najmä online Dúhový pride 24. júla 2021, októbrový Filmový festival Inakosti, Dúhový deň rodín a ďalšie. TASR informoval hovorca MS SR Peter Bubla. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. em
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu