Vyjadrenie: SNSĽP: Pandémia zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie...

3. mája 2021 13:22
Vyjadrenie: SNSĽP: Pandémia zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ako národná inštitúcia pre ľudské práva a národný antidiskriminačný orgán zverejnilo Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020, v ktorej poukazuje na zvýšenú citlivosť spoločnosti na porušovanie základných ľudských práv nielen v čase núdzového stavu. Správa poskytuje komplexný hodnotiaci obraz o výkone vybraných ľudských práv a základných slobôd na Slovensku počas pandémie ochorenia COVID-19, ktorá mala osobitne negatívny dopad na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Aj keď pandemická situácia zmenila spôsob života každého jednotlivca, ľudia z marginalizovaných rómskych komunít, občania so zdravotným znevýhodnením, ľudia bez domova, ženy, deti a mnohí ďalší pociťovali dôsledky prijímaných opatrení podstatne citlivejšie. Dopady ochorenia COVID-19 na spoločnosť ešte viac zviditeľnili zraniteľnosť týchto skupín obyvateľstva a prehĺbili rozdiely medzi nimi a ďalšími spoločenskými subjektami. Správa sa do hĺbky venuje vplyvu prijatých protipandemických opatrení na slobodu pohybu v rovine karantenizácie rómskych osád a povinnej štátnej karantény, na ochranu osobných údajov pri monitorovaní dodržiavania opatrení, ale aj na disproporčné zásahy do práva na vzdelanie a práva na prístup k zdravotnej starostlivosti. Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvnila široké spektrum problémov, práve otázky rovnosti prístupu ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti si podľa Strediska zaslúžili osobitnú pozornosť. Stredisko zdôrazňuje, že ani v čase pandémie ochorenia COVID-19 nemožno opomínať problémy menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Ani legislatívna "zaneprázdnenosť" zákonodarcu, súvisiaca s prevenciou proti šíreniu pandémie, nesmie byť jeho ospravedlnenkou vo vzťahu k záväzku aktívneho prístupu k legislatívnej ochrane a podpore cudzincov, národnostných, etnických, sexuálnych a ďalších významných menšín. Správa o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania za rok 2020 je dostupná v celom rozsahu na webovej stránke Strediska http://www.snslp.sk/aktuality/zverejnili-sme-spravu-o-dodrziavani-ludskych-prav-za-rok-2020/ TASR o tom informovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP). Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. rt
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu