Oznámenie: Aktuálne organizačné pokyny pre médiá v NR SR platné pre 12. schôdzu

16. septembra 2020 12:46
Bratislava 16. septembra (TASR) - Vzhľadom na aktuálne zavedené a platné opatrenia zavedené Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 si Vás dovoľujeme touto cestou informovať o podmienkach režimu práce pre akreditovaných zástupcov médií počas trvania 12. schôdze Národnej rady SR, tak ako boli schválené a odsúhlasené na zasadnutí poslaneckého grémia dňa 16. septembra 2020. V zmysle naďalej platných protiepidemiologických a hygienických opatrení a priestorovej kapacity hlavnej budovy Národnej rady SR bude umožnený vstup do budovy NR SR pre zástupcov médií nasledovne: Počas rokovania 12. schôdze Národnej rady SR bude akreditovaným zástupcom médií umožnený vstup v celkovom počte maximálne 60 osôb. Redakcie televízií prosíme v tomto období a vzhľadom na uvedené nastavenia o ohľaduplnosť, a o vysielanie maximálne jedného zo svojich štábov v zložení redaktor/kameraman do budovy Národnej rady SR. Akreditovaní zástupcovia médií v NR SR budú môcť vstupovať a pohybovať sa v priestoroch vyhradených pre médiá, t. j. vstupné foyer na prízemí, priestor pred vstupmi do rokovacej sály, balkón rokovacej sály za nasledovných podmienok: - Na balkóne rokovacej sály je pre pracovníkov médií vyhradených 10 miest v pravej časti. Prednostný vstup budú mať kameramani a fotoreportéri. - Akreditovaní zástupcovia médií budú mať počas účasti v NR SR umožnené využiť stravovacie zariadenie K NR SR za podmienky dodržania nastavených hygienických a protiepidemiologických opatrení. - Účasť na fototermínoch konaných v rokovacej sále v štandardných časoch o 11-tej a 17-tej hodine, resp. na začiatku Hodiny otázok, bude možná len pre akreditovaných kameramanov a fotoreportérov v maximálnom počte do 10 osôb a v sprievode povereného zamestnanca Kancelárie NR SR. - Tlačové konferencie a mediálne výstupy poslancov NR SR za účasti médií sa budú uskutočňovať v exteriéri pred hlavným vstupom do budovy NR SR. - Vstup na zasadnutia a schôdze výborov NR SR bude pre novinárov zabezpečený pracovníkmi výboru a na základe pokynov vedenia výboru (do naplnenia kapacity rokovacej miestnosti výboru za dodržania pokynov podľa platného opatrenia ÚVZ SR). Aj naďalej je podmienkou pri účasti v Národnej rade SR nosenie ochranných rúšok, dodržiavanie predpísaných odstupov podľa platných nariadení ÚVZ SR, hygiena rúk. Účelom a prioritou týchto nastavených opatrení je prispieť aj k Vašej ochrane, a taktiež k ochrane zdravia všetkých prítomných osôb v priestoroch Národnej rady SR. Prosíme preto o obozretnosť a ohľaduplnosť, a taktiež o rešpektovanie pokynov zamestnancov Kancelárie NR SR. Zároveň vyzývame pracovníkov médií, aby v prípade výskytu príznakov respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) nevstupovali do priestorov Národnej rady SR. Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť, že vstup môže byť odmietnutý pri zachytení podozrenia respiračného ochorenia a súvisiacich symptómov ( napr. zvýšená teplota). TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. may
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu