Vyjadrenie: Otvorený list predsedu ÚVO Miroslava Hliváka

11. augusta 2020 13:49
Bratislava 11. augusta (TASR) - Vážené panie starostky/primátorky, Vážení páni starostovia/primátori, dovoľte mi zareagovať na otvorený list, ktorý bol adresovaný od dvoch súkromných spoločností vstupujúcich do verejných súťaží mne, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a členom vlády Slovenskej republiky. K listu boli pripojené aj mená štyridsiatich z Vás, panie starostky/primátorky, páni starostovia/primátori, či mená ďalších zástupcov verejných obstarávateľov naprieč celým Slovenskom. Touto formou komunikácie sa vymedzujem voči obsahu listu, ktorý som obdržal ako predseda nezávislého kontrolného orgánu. List sa týkal výstavby nájomných bytov, ktorá je v poslednom období predmetom stupňujúcej sa nevôle proti postupu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") pri jeho dohľadovej činnosti napriek tomu, že úrad pod mojím vedením neustále vytvára priestor pre rozsiahlu a konštruktívnu diskusiu aj priamo v regiónoch, školí aj priamo v regiónoch a k rokovaniam o zmenách zákona prizýva aj Vás. Úrad teda od začiatku môjho mandátu Vám dáva priestor aj pre konštruktívnu kritiku a spätnú väzbu, pričom na ňu reaguje aj zmenami pravidiel verejného obstarávania. Je mi ľúto, že ste tento priestor pri danej téme nevyužili tak, aby ste preukázali konštruktívnosť a vecnosť/opodstatnenosť Vašej kritiky, no namiesto toho ju adresujete spôsobom, ktorý spochybňuje nezaujatosť pri angažovaní sa autorov a spoluautorov listu v danej veci a pôsobí ako neprimerané vyvíjanie nátlaku na kontrolný orgán a neprimeraná snahu o ovplyvňovanie jeho nezávislej a dôslednej dohľadovej činnosti. Dovoľte mi pripomenúť, že už v čase mojej kandidatúry na post predsedu som si uvedomoval, že ak chceme verejné obstarávanie posunúť vpred a zvýšiť tak kultúru celého prostredia, je nevyhnutné uskutočniť niekoľko zásadných zmien. K tomu som systematicky začal pristupovať bezprostredne od nástupu do funkcie. Teda dňom 14.9.2017 som začal prijímať konkrétne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v reforme verejného obstarávania. Od začiatku výkonu svojho mandátu som myslel na na to, že jednou z najzraniteľnejších skupín sú práve subjekty územnej samosprávy, predovšetkým menšie obce, ktoré sú často "podvýživené" nielen rozpočtovo, ale aj personálne a často sa stávajú obeťami nazvime to, že nie veľmi serióznych podnikateľských subjektov, a to nielen na strane dodávateľov, ale aj na strane subjektov vykonávajúcich poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a čerpania eurofondov. Považoval som preto za potrebné podať územnej samospráve v rozsahu kompetenčného rámca úradu pomocnú ruku, o čom svedčia aj nasledujúce riadky. Úrad pod mojim vedením nastavil intenzívny dialóg so Združením miest a obcí Slovenska, so Združením samosprávnych krajov SK8, ako aj s Úniou miest Slovenska. V rámci našej spolupráce úrad s danými subjektami rokuje o všetkých témach z oblasti verejného obstarávania na každej úrovni - tak v rámci zasadnutí orgánov daných združení, ako aj v rámci výjazdových návštev v regiónoch. Aj priamo v teréne úrad získava spätnú väzbu na aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní od verejných obstarávateľov/ obstarávateľov, kontrolórov, školí ich. Nezabúda ani na miestnych podnikateľov a to všetko robí s cieľom zaistiť zákonnú a dostatočne širokú hospodársku súťaž. Z pozície predsedu úradu je mojou povinnosťou aj na tomto mieste pripomenúť, že úrad je nezávislým kontrolným orgánom a túto úlohu je povinný zo zákona plniť. Robí tak v záujme ochrany práv všetkých, ktorí odvádzajú dane a platia činnosť tohto štátneho orgánu, teda aj občanov Vašich miest a obcí, ktorých záujmy máte zastupovať. Považujem za svoju povinnosť pristupovať ku každému rovnakým metrom, a to aj pri porušeniach zákona. Úlohou úradu je teda nedovoliť nerovnaké zaobchádzanie pred zákonom. Platné zákony je totiž potrebné dodržiavať a ctiť si, keďže v demokratickej spoločnosti sú výsledkom celospoločenského konsenzu. Akékoľvek aktivity smerujúce k ich úmyselnému porušovaniu a obchádzaniu by mali byť nielen odsudzované spoločnosťou a médiami, ale mali by byť postihované zo strany štátnych orgánov a páchatelia by mali byť náležite potrestaní. Tých, ktorí zákon dodržiavajú je potrebné chváliť a uvádzať ich ako príklady dobrej praxe. Tým, ktorí majú snahu zákon dodržiavať, no sú im vytýkané prevažne administratívne pochybenia, treba podávať pomocnú ruku a pracovať na tom, aby sa zlepšili, čo úrad robí. Verejných obstarávateľov, ktorí zákon obchádzajú je potrebné potrestať tak, aby sankcia plnila aj preventívny účel. Úrad, keďže je nezávislým kontrolným orgánom, nemôže a ani nebude postupovať selektívnym spôsobom a voči každému subjektu, ktorý obchádza zákon o verejnom obstarávaní a bude postupovať rovnako bez ohľadu na to, kto je účastníkom konania a kto je jeho štatutárnym zástupcom. O uvedenom svedčia aj rozhodnutia, ktoré úrad v ostatnej dobe vydal vo viacerých spoločensky citlivých kauzách. Akékoľvek formy nátlaku na nezávislú rozhodovaciu činnosť úradu rázne odmietam a z mojej strany nebudú tolerované. Ak by pri rozhodovacej činnosti úradu dochádzalo k porušovaniu zákona, pripomínam, že je preskúmateľná inou formou moci štátu, a to súdnou mocou. Rozhodnutia úradu sú preskúmateľné v rámci tzv. správneho súdnictva a každý subjekt, ktorý sa cíti byť rozhodnutím úradu dotknutý na svojich právach, má právo podať súdnu žalobu. Každý nespokojný účastník konania, by tak mal prioritne orientovať svoju snahu na to, aby sa nápravy dovolával tam, kde to právny poriadok pripúšťa, a to na súde. Úrad je rozhodnutiami súdu následne viazaný. Dovoľte mi opätovne vysvetliť, že mnohé z konaní, v ktorých bola uložená pokuta, boli výsledkom preskúmania podnetov od občanov, vrátane samotných obyvateľov týchto obcí, poslancov a kontrolórov, ktorí úrad upozornili na možné porušovanie zákona. Úrad dokonca eviduje prípad, v ktorom sa preskúmania postupu iných obcí pri obstarávaní nájomných bytov dokonca domáhal aj jeden z Vás, starosta obce, ktorej bola zo strany úradu uložená pokuta. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že úrad je orgánom štátu, jeho úlohou je strážiť spravodlivé súťažné prostredie a prispievať k efektívnemu a zodpovednému hospodáreniu s verejnými prostriedkami. Je tak legitímne, aby kvalifikované podnety na porušovanie zákona neostali bez povšimnutia a aby sa nimi úrad zaoberal. Okrem iného, je hodné spomenúť aj to, že úrad sa rôznym konštruktom pri obstarávaní nájomných bytov zaoberá od roku 2006 a v jeho metodickej a rozhodovacej činnosti existuje dostatočná báza prípadov, z ktorej vyplývajú príklady zlej praxe. Situácia, v ktorej si niektorý zo subjektov dovolí opätovne aplikovať prípad po tom, čo bol zo strany úradu vyhodnotený ako nesúladný so zákonom a navyše, v súvislosti s ktorým aj existujú metodické usmernenia, nemožno nazvať inak ako hrubá nedbalosť a neznalosť pravidiel verejného obstarávania, či snaha o konanie, ktoré v niektorých prípadoch naznačuje potrebu prešetrenia aj ostatnými kontrolnými orgánmi, či orgánmi činnými v trestnom konaní. Situácia je o to vážnejšia, ak takto obce a mesta konajú na podklade rôznych poradenských spoločností, ktoré za svoje pochybenia nenesú žiadnu zodpovednosť. Úrad aj v tomto smere podáva pomocnú ruku a aj v spolupráci s Vami, panie starostky/primátorky, páni starostovia/primátori, vypracoval legislatívny zámer zákona o profesionalizácii verejného obstarávania. Zároveň úrad pod mojím vedením začal zriaďovať Stále pracoviská úradu priamo v regiónoch, aby ste sa na ne mohli kedykoľvek obrátiť so žiadosťami o výklad zákona. Ďalej sa mi žiada osobitne pozastaviť sa aj nad mestami a obcami, ktoré sú zmieňované vo vyššie uvedenom otvorenom liste. Z informácii, ktoré sú dostupné, či v profiloch verejných obstarávateľov na stránke úradu vyplýva, že stále medzi Vami existujú aj takí, ktorí si dostatočným spôsobom neplnia povinnosti zverejňovať informácie o zadaných zákazkách. Pre verejných obstarávateľov pritom platí povinnosť kvartálneho zverejňovania súhrnných správ pri zákazkách s nízkou hodnotou, ako aj pri použití zákonných výnimiek so zmluvnými cenami vyššími ako 1000 eur. Táto povinnosť pritom nie je novinkou. Taktiež z informácii z webového sídla úradu a ako aj z webových sídiel nielen Vašich obcí a miest vyplýva, že nie všetci predstavitelia samosprávy si osvojili zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk pri zákazkách s nízkou hodnotou. Je teda zrejmé, že na transparentnosť procesu verejného obstarávania existujú rôzne pohľady a nie každý využíva všetky dostupné možnosti na zabezpečenie čo najširšej hospodárskej súťaže. Nadväzujúc na uvedené, považujem napokon za potrebné pozastaviť sa aj nad pravidlami zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117. Súčasná právna úprava, ktorá je platná od 1.1.2019, bola pripravovaná na základe dopytu aj mnohých z Vás panie starostky/primátorky, páni starostovia/primátori. Úrad pristúpil na ujasnenie niektorých pravidiel, ktoré v zákone predtým absentovali za súčasneho zachovania nevyhnutného minima administratívnych požiadaviek pre verejných obstarávateľov. Faktom ale je, že v tejto súvislosti začíname čeliť čoraz viac opakujúcim sa podnetom zo strany podnikateľského sektora, v ktorých sa upozorňuje, že je problematické dopátrať sa k informáciám o takýchto zákazkách a vôbec uchádzať sa o takéto zákazky. V tomto kontexte mi dovoľte pripomenúť, že úrad upravil štátny systém elektronického verejného obstarávania EVO (práve pre uľahčenie Vašej pozície pri vyhlasovaní týchto súťaží), a tak v tomto systéme môžete bezplatne vyhlasovať aj zákazky s nízkou hodnotou. Vzhľadom na to, že pri hospodárení s verejnými zdrojmi je potrebné sledovať verejný záujem a zaistiť, aby z verejných peňazí profitovala čo najširšia časť spoločnosti, teda, aby sa vytvárali podmienky pre širokú hospodársku súťaž, na základe ktorej je možné zvyšovať zamestnanosť aj vo Vašich regiónoch, apelujem na Vás, Vážené panie starostky/primátorky, Vážení páni starostovia/primátori, aby ste k zadávaniu tohto typu zákaziek pristupovali serióznym spôsobom, v snahe hľadania najlepšej hodnoty za peniaze a nezneužívali zákonné pravidlá. V opačnom prípade si z pohľadu budúceho vývoja legislatívnej úpravy môžete sami zatvárať dvere a vyvolať opatrenia, ktoré súčasné pravidlá sprísnia a prinesú právnu úpravu, ktorú možno budete považovať za administratívne náročnejšiu. Úrad je totiž v prípade potreby pripravený poskytnúť aj návrhy takýchto legislatívnych riešení. V prílohe tohto listu zasielam článok, ktorý úrad adresoval všetkým vyhlasovateľom súťaži v prípade výstavby nájomných bytov a dňa 21.7.2020 bol zverejnený v Obecných novinách. S pozdravom Miroslav Hlivák TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Janka Zvončeková. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu