Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

15. marca 2020 20:55
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom Číslo materiálu: 5965/2020 Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Vláda A. schvaľuje A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom; B. vyhlasuje B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia: a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V, b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava, c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín, e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina, j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov, k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad, l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica, m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV, n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra, o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky, p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin, q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok; C. ukladá C.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav, predsedovi vlády C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne ministerke kultúry C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR bezodkladne členovi vlády poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR C.4. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bezodkladne C.5. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť núdzový stav na území okresných úradov uvedených v bode B.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase bezodkladne ministerke vnútra C.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav bezodkladne C.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti bezodkladne D. zakazuje D.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť. Vykonajú: predseda vlády ministerka vnútra ministerka kultúry člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Na vedomie: prezidentka SR predseda Národnej rady SR Príloha k uzneseniu vlády SR číslo 114/2020 Univerzitná nemocnica Bratislava Národný ústav detských chorôb Bratislava Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava Národný onkologický ústav Bratislava Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava Fakultná nemocnica Trnava Fakultná nemocnica Nitra Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Fakultná nemocnica Trenčín Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Univerzitná nemocnica Martin Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov Nemocnica Poprad, a. s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Detská fakultná nemocnica Košice Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. vik
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu