Vyjadrenie: MPRV SR: Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených...

9. augusta 2019 13:15
Vyjadrenie: MPRV SR: Africký mor ošípaných: odškodnenie chovateľov utratených zvierat Bratislava 9. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má v pláne odškodniť chovateľov ošípaných, ktorým boli nariadené veterinárne opatrenia na likvidáciu ošípaných kvôli africkému moru ošípaných. Chovatelia ošípaných budú môcť požiadať o odškodnenie prostredníctvom výzvy pre nepodnikateľov - chovateľov zvierat - všetky informácie nájdu na stránke ministerstva http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=17&id=14407 Výška kompenzácie predstavuje: Ošípané hmotnostnej kategórie do 40 kg (vrátane odstavčiat) - 3,00 euro/kg Ošípané hmotnostnej kategórie nad 40 kg - 1,40 euro/kg Chovatelia musia doložiť: - vyplnenú Žiadosť o poskytnutie dotácie (príloha č. 1), - vyhlásenie (príloha č. 2) podľa vzoru, ktoré je súčasťou výzvy, - doklad o zriadení bankového účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať, - výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, nie starší ako tri mesiace, - kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, - kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, - kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov. Požiadať o odškodnenie môžu do 13. septembra 2019. Predovšetkým musia byť ukončené veterinárne opatrenia v danej oblasti. Odškodnenie sa vzťahuje len na registrovaných chovateľov, ktorí si splnili legislatívne požiadavky. Nahlásenie infikovaných zvierat štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska! Ak držiteľ zvierat doposiaľ nenahlásil chov ošípaných miestnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, prosíme, aby tak bezodkladne urobil! TASR o tom informoval Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. siv
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu