Vyjadrenie: Komisárka pre deti varuje

21. marca 2019 15:27
Bratislava 21. marca (TASR) - Ak je páchateľom trestnej činnosti mladistvý s ťažkou duševnou poruchou, musí mať v detenčnom ústave zabezpečené osobitné podmienky, zohľadňujúce jeho vek a potreby. Komisárka pre deti Viera Tomanová sa 18. marca 2019 zúčastnila rozporového konania k návrhu detenčného zákona. Účastníkmi porady bol minister spravodlivosti, ministerka zdravotníctva, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže. Komisárka pre deti víta dlho očakávanú osobitnú právnu úpravu, podľa ktorej budú duševne chorí páchatelia trestnej činnosti, ktorí sú obzvlášť nebezpeční, umiestňovaní v špeciálnych ústavoch. Uvedenú právnu normu v týchto dňoch pripravuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Komisárka pre deti má však závažné výhrady voči návrhu zákona v tom zmysle, že zákon nepočíta s osobitnou ochranou umiestnených mladistvých. Z hľadiska nevyhnutnosti implementovať základné princípy ochrany mladistvých v zariadeniach nápravnej výchovy, zakotvené v medzinárodných dokumentoch, ktorými je Slovenská republika viazaná, žiada návrh zákona dopracovať tak, aby bol podľa horeuvedených zásad doplnený o samostatnú úpravu podmienok výkonu detencie mladistvých v každej oblasti tohto výkonu. Je neprípustné, aby mladiství mali rovnaký rozsah obmedzení práv a rovnakým spôsobom ako dospelé osoby. V tejto súvislosti poukazuje popri čl. 3 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý zakazuje mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie a trestanie a v spojení najmä s čl. 37 písm. c) dohovoru, podľa ktorého s každým dieťaťom pozbaveným slobody sa musí zaobchádzať s ľudskosťou a s úctou k vrodenej dôstojnosti ľudskej bytosti a spôsobom, ktorý berie ohľad na potreby osoby daného veku. Komisárka aj naďalej trvá na zriadení špeciálneho zariadenia pre delikventných mladistvých s najťažšími psychickými poruchami, ktoré môžu ohrozovať tak seba ako aj svoje okolie. TASR o tom informovala komisárka pre deti Viera Tomanová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu