P. Pellegrini odovzdáva poverovacie listiny novým veľvyslancom SR

TASR TV, 3. júla 2024 10:00<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/gQp_MLDn1nQ?si=yp1IZ7AFJ44egpuw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring