NAŽIVO: 25. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského kraja

TASR, 15. februára 2021 10:00

Sledujte 25. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského kraja<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/L6z-31VBvGE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020.

4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020.

5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.

6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

7. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.

8. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.

9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce.

10. Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.

11. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.

12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020.

13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020.

14. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.

15. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021.

16. Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail.

17. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030.

18. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.

19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK.

20. Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021).

B/ Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Carpathian Star Way – Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary - Slovakia – Romania – Ukraine.

C/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.

D/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce.

E/ Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020.

21. Pripravované investičné akcie PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur.

22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019.

23. Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021.

24. Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021.

25. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

26. Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - prípad hodný osobitného zreteľa.

27. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.

29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

30. Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a schválenie fyzickej likvidácie neupotrebiteľného hnuteľného a nehnuteľného majetku.

31. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“.

32. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu:

A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní.

B/ Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní.

33. Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.

34. Rôzne.

35. Interpelácie poslancov.

36. Záver.
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu