OTS: Uznesenie z XV. riadneho snemu AZUŠ SR "EMU-Slovakia"

TASR, 3. mája 2022 9:06

Bratislava 3. mája (TASR-OTS)- V dňoch 25. až 27.4.2022 sa uskutočnil XV. riadny snem AZUŠ SR "EMU-Slovakia", ktorý sa uskutočnil v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnili riaditelia verejných, cirkevných a súkromných ZUŠ z celého Slovenska. Na rokovanie boli pozvaní aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Únie miest na Slovensku, ZMOSu, Štátneho pedagogického ústavu a Štátnej školskej inšpekcie, MPC a OZŠ. Z pozvaných hostí sa snemu zúčastnili iba predseda Pavol Ondek a podpredsedníčka Ingrid Gamčíková z Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a riaditeľka odboru profesijného rozvoja Mária Rychnavská z Metodicko-pedagogického centra. Riaditelia ZUŠ vyjadrili nespokojnosť s neprítomnosťou zástupcov MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizácií, ktorú považujú za nezáujem o základné umelecké školstvo zo strany štátnej správy.

Uznesením vzišla absolútna priorita presadiť pri tvorbe koncepčných a legislatívnych materiálov a pri rokovaniach so ZMOS zmenu financovania základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií, realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring