OTS: Ukončenie spoločného slovensko-maďarského projektu leteckého...

TASR, 2. februára 2015 15:57

OTS: Ukončenie spoločného slovensko-maďarského projektu leteckého monitoringu lužných lesov Dunaja

Bratislava 2. februára (TASR-OTS) - V decembri 2014 skončilo riešenie spoločného cezhraničného projektu Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3D technológií diaľkového prieskumu Zeme (INMEIN). Monitoring územia ovplyvneného výstavbou vodného diela Gabčíkovo sa vykonáva na základe medzivládnej dohody z roku 1995. Cieľom projektu bolo navrhnúť a otestovať jednotný postup monitoringu lesných ekosystémov na oboch stranách hranice, ako aj jeho zefektívnenie s využitím inovatívnych 3-dimenzionálnych metód diaľkového prieskumu Zeme - najmä zapojením technológií leteckého laserového skenovania (LIDAR) a digitálnej fotogrametrie. Projekt realizovalo Národné lesnícke centrum vo Zvolene v spolupráci so Západomaďarskou univerzitou v Šoproni a maďarským Lesníckym výskumným ústavom so sídlom v Šarvári. Projekt finančne podporila Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika (www.husk-cbc.eu). Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke www.inmein.nlcsk.sk.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt von

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring