OTS: Tlačová správa SKSI o nepravdivých a zavádzajúcich skutočnostiach, ktoré...

TASR, 24. mája 2018 16:37

Tlačová správa SKSI o nepravdivých a zavádzajúcich skutočnostiach, ktoré boli uverejnené dňa 23.5.2018 v denníku PRAVDA vydavateľstvom P E R E X, a. s.

Bratislava 24. mája (TASR-OTS) - V stredu 23. mája uverejnilo vydavateľstvo P E R E X, a. s. v denníku Pravda vedome neoverené a nepravdivé skutočnosti. Tieto si predtým vydavateľstvo P E R E X, a. s. mohlo bez problémov overiť na verejne dostupných stránkach Európskej komisie - EASME a verejne dostupných stránkach Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI). Týmito nepravdivými informáciami redaktorka P E R E X U, a. s. zavádza verejnosť. Postupom vydavateľa P E R E X, a. s. a denníka Pravda sa bohužiaľ potvrdila nízka úroveň časti slovenskej žurnalistiky.

Je fakt zarážajúce, že napriek upozorneniam zo strany SKSI sa vydavateľstvo PEREX, znížilo k publikovaniu klamlivých informácií, a to v čase pred konaním zasadnutia Valného zhromaždenia SKSI, na ktorom sa okrem iného majú voliť aj orgány SKSI pre budúce funkčné obdobie. Takéto konanie malo iba jeden dohodnutý cieľ (zrejme aj s vydavateľstvom P E R E X, a. s. , alebo jej zamestnancami), aby malý určitý okruh jednotlivcov v rámci SKSI prepojený so samozvaným prezidentom Občianskeho združenia pod názvom „Stavebná komora Slovenskej republiky“ poškodili dobré meno SKSI a jej orgány, a to za účelom získania finančných výhod na úkor SKSI a jej členov.

Občianske združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky“ odo dňa jej vzniku parazituje na mene a povesti „Slovenskej komory stavebných inžinierov“, ktorá je stavovskou organizáciou zriadenou podľa zákona č. 138/1992 Zb., a ktorá počas svojej existencie plnila a riadne plní zákonom stanovené úlohy a funkcie. Organizovaná skupina, ktorá je iniciátorom uverejnenia hanlivého článku na adresu SKSI dňa 23.5.2018 nemá záujem, a ani schopnosť pozdvihnúť odbornú úroveň v odvetví stavebníctva a investičnej výstavby, má však záujem oslabiť SKSI, dostať sa do jej štruktúr, a následne využiť vo svoj prospech ušetrené finančné prostriedky v rámci SKSI .

Treba uviesť, že „Stavebná komora Slovenskej republiky“ - občianske združenie - ktorej nízky počet členov jej samozvaný prezident nikdy nezverejňuje, má však snahu už niekoľko rokov prebrať kontrolu a vytvoriť si vlastné aktivity (trafiku) - ovládnuť najdôležitejšiu a najzodpovednejšiu skupinu odborníkov pri zhotovovaní stavieb. Na Slovensku je dlhé roky jediná relevantná organizácia zastupujúca zhotoviteľov, ako aj ich kľúčové odborne spôsobilé osoby, a to stavbyvedúcich a stavebných dozorov - ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska).

Hore uvedená organizovaná skupinka osôb podieľajúca sa na vykonštruovaných klamstvách, vrátane redaktorov vydavateľstva P E R E X, a. s., bola upozornená listom SKSI, že v prípade poškodenia dobrého mena SKSI a dobrého mena jej členov nie je možné vylúčiť, že by sa členovia SKSI domáhali ochrany svojich práv v zmysle platných právnych predpisov SR.

V prílohe prikladáme list v plnom znení, ktorý dostala pani redaktorka vydavateľstva P E R E X, a. s. Zdena Kollárova (krajinná inžinierka z Nitry) s odporúčaním uverejniť ho v plnom znení a nie v skrátenej alebo upravenej verzii:

„Dobrý deň pani Kollárová,

Dňa 14.5. 2018 bola SKSI doručená mailová žiadosť, ktorá obsahovala otázky, na ktoré ste požadovali odpovede, a to z toho dôvodu, že sa k Vám dostal podnet skupiny stavebných inžinierov v rámci SKSI, ktorí žiadajú o prešetrenie čerpania prostriedkov z EÚ na školenia v rámci grantu č. 649925 - ingREeS. Napriek tomu, že Vaša žiadosť je z hľadiska obsahu a formy dosť nejasná a nezrozumiteľná a všetky odpovede, ktoré požadujete sú verejne dostupné, rozhodli sme sa v rámci korektnosti odpovedať na Váš mail zo dňa 14.5.2018.

K Vašej žiadosti uvádzame, že SKSI vedie riadne podvojné účtovníctvo, výsledky hospodárenia sú schvaľované najvyšším orgánom SKSI, a zároveň ich správnosť je overovaná audítorom, a to každoročne. Všetky tieto výsledky sú známe všetkým členom SKSI, pretože títo sú zároveň členmi najvyššieho orgánu SKSI, ktorým je Valné zhromaždenie. To znamená, že členovia SKSI schvaľujú návrhy rozpočtov a aj výsledky hospodárenia za každý účtovný rok, a preto je nepochopiteľné prečo by niektorí stavební inžinieri v rámci SKSI žiadali prešetrenie skutočností, ktoré sú im dobre známe a ktoré schvaľovali. Z tohto dôvodu máme preto Vážne pochybnosti o tom, že Vám bol podnet, ktorý uvádzate vo svojom maile aj skutočne doručený.

Na všetky položené otázky existujú jasné, zrozumiteľné a overiteľné odpovede, ktoré sú verejne dostupné pre všetkých, ktorí majú záujem, a to aj pre Váš denník.

Sme toho názoru, že Vaše otázky nemajú byť predmetom článkov uverejňovaných vo vašom denníku, pretože SKSI je stavovskou organizáciou, ktorá plní predovšetkým úlohy stanovené Zákonom č. 138/1992, t. j. slúži svojim členom a poskytuje ochranu ich záujmom.

V prípade uverejnenia odpovedí na otázky týkajúce sa nepravdivých skutočností, ktoré sú uvedené vo Vašej žiadosti by mohlo dôjsť k poškodeniu nielen dobrého mena SKSI, ale aj všetkých členov SKSI, ktorých dobré meno musí Komora chrániť.

Ďalej uvádzame, že ak bol podnet, ktorý uvádzate vo svojom maile podaný na Generálnu prokuratúru a aj OLAF, SKSI a všetky jej orgány sú pripravené spolupracovať a poskytnúť všetky kompletné doklady a zodpovedať všetky položené otázky týmto orgánom, pretože tieto sú profesne spôsobilé podaný podnet riadne a odborne preveriť a následne posúdiť.

Na záver pre vysvetlenie ešte uvádzame, že dňa 26.5 2018 sa bude konať zasadnutie Valného zhromaždenia, kde budú prítomní, a môžu byť prítomní všetci členovia SKSI, ktorí majú a budú mať k dispozícii všetky požadované doklady a budú im zodpovedané všetky položené otázky, a to najvyšším orgánom spoločnosti - Valným zhromaždením.

S pozdravom SKSI“

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu