OTS: Skúsenosti spoločnosti VOTUM s pomocou poškodeným po dopravných nehodách

TASR, 23. októbra 2012 12:05

Bratislava 23. októbra (TASR/OTS) - Spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a. s. sa už 5 rokov špecializuje na pomoc osobám poškodeným na zdraví pri dopravných nehodách. Mimosúdne vymáha odškodné od poisťovní, ktoré majú povinnosť hradiť škody na zdraví z povinného zmluvného poistenia (PZP) vinníka nehody.

"Nie je to boj s človekom, ktorý nehodu spôsobil, ale administratívna a odborná procedúra s poisťovňami. Tie totiž vyplácajú len tie nároky, ktoré si poškodený uplatní a preukáže. O týchto nárokoch však ľudia nemajú väčšinou ani potuchy," definuje základný problém Dalimil Hatok, predseda predstavenstva spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia, a. s.

Aké sú najčastejšie problémy pri získavaní odškodnenia po nehode? " na strane poškodených: o nevedomosť a nízke právne povedomie (nízka alebo úplná neznalosť nárokov, premlčanie nárokov, chýbajúca alebo zanedbaná dokumentácia); o nezáujem v zlej fyzickej či psychickej situácii po nehode "bojovať" s poisťovateľom; o neoprávnené obavy poškodených prameniace z nedostatku informácií (napr. manžel, ako vodič - vinník nehody, sa obáva, že odškodnenie vyplatené manželke, ako zranenej spolujazdkyni, bude musieť uhradiť poisťovni) o ľudské ohľady (napr. ľudia žijúci na dedinách neuplatnia svoje nároky kvôli závisti susedov, predsudkom, a pod.)

" na strane poisťovní: o tlak poisťovateľov na poškodených (neprimerané krátenia poistného plnenia; spoliehanie sa na to, že poškodení sa nebudú domáhať svojich nárokov); o poisťovne sa bránia odbornému zastupovaniu poškodených (sú si vedomé toho, že profesionálny zástupca uplatní pre klienta všetky zákonné nároky a v plnej výške); o slabá ochota a prax uznávaniu psychických následkov po nehodách a nákladov rehabilitácie poškodených;

Kde vidíme nedostatky v legislatíve a čo je potrebné zmeniť? " Chýba odškodnenie za smrť účastníka nehody v prípade nehôd s tragickými následkami, ktoré je štandardné v okolitých krajinách aj EÚ (u nás sa preplácajú len pohrebné náklady). " Zákon o PZP v sebe ukrýva diskrimináciu pri tzv. pozostalostnej úrazovej rente - zákon priamo zvýhodňuje pozostalých po zosnulom, ktorý mal súdom priznanú vyživovaciu povinnosť. Iba im sa totiž vypláca pozostalostná úrazová renta po zosnulom. " Vnímame tiež slabý inštitucionálny tlak a sankcie voči prevádzkovateľom nepoistených vozidiel: problematike by sa mala venovať Slovenská kancelária poisťovateľov a poisťovne.

Systém fungovania PZP a odškodnenia

Obete dopravných nehôd (nie však vinníci) majú nárok na finančné odškodnenie po nehode z PZP vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená. Nároky sa uplatňujú v príslušnej poisťovni, kde bolo vozidlo v čase nehody poistené (alebo v SKP - Slovenská kancelária poisťovateľov; www.skp.sk, prípadne v zahraničnej poisťovni - u zástupcu poisťovne na našom území alebo v zahraničí). Nárok na odškodnenie majú poškodení vodiči, spolujazdci, pasažieri, chodci, cyklisti, motocyklisti. Systém PZP upravuje najmä samostatný zákon (Z.č.381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v znení neskorších predpisov) a občiansky zákonník.

Na Slovensku dnes pôsobí 11 subjektov poskytujúcich tento produkt.

Nároky z PZP je nutné uplatniť a preukázať včas, v rámci tzv. subjektívnej premlčacej doby (2 roky od zistenia rozsahu zranení a ukončenia šetrenia nehody). Preukázať a vyčísliť ich musí poškodený - príslušná poisťovňa povinná uhradiť škodu je v pasívnej pozícii (nemá povinnosť o nárokoch poškodeného informovať). Treba podotknúť, že poisťovne často nazývajú poškodených svojimi KLIENTMI, pričom mnohokrát poškodený nemá s danou poisťovňou žiadny vzťah - práve naopak - poisťovňa je protistranou, ktorá mu má vyplatiť finančné odškodnenie (príklady: chodec zrazený na prechode; zrážka dvoch protiidúcich áut; nehoda v zahraničí a pod.)

Zmyslom produktu PZP je prenos zodpovednosti pri pokrytí nákladov súvisiacich so škodou spôsobenou prevádzkou motorového vozidla vinníka/prevádzkovateľa vozidla na poisťovňu - za primeranú cenu (poistné), v konkurenčnom prostredí. Zároveň je to možnosť pre poškodených, ako skutočne vymôcť finančnú kompenzáciu za utrpenú škodu po dopravnej nehode, ktorá im bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla - teda za ňu nenesú zodpovednosť.

Profil spoločnosti

VOTUM SA je najväčší subjekt v strednej a východnej Európe ponúkajúci komplexné služby poškodeným. Spoločnosť sa špecializuje na získavanie odškodnenia za škody na zdraví, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie. Zastupuje klientov po dopravných nehodách vo viac ako 20 krajinách, prevažne v Európe. Za šesť rokov svojej činnosti pre desiatky tisíc zákazníkov vymohla odškodnenie viac ako 200 mil. €. Je verejne obchodovanou spoločnosťou na Varšavskej burze. Magazín Forbes zaradil VOTUM SA do prestížneho klubu Diamond Forbes v roku 2011 aj 2012.

Na Slovensku pôsobí dcérska spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a. s. od roku 18. 10. 2007. Za ten čas svojim klientom získala odškodnenia presahujúce 16,5 mil. €. V súčasnosti zastupuje niekoľko tisíc klientov, štatisticky dnes rieši každú tretiu závažnejšiu dopravnú nehodu na Slovensku. Spoločnosť je od vzniku držiteľom licencie Národnej banky Slovenska (NBS) a licencie ČNB pre činnosť v ČR. VOTUM Centrum Odškodnenia je členom SASP - Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve.

Žiadosti o ďalšie informácie a Vaše otázky môžete posielať na: marketing@votum-co.sk

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

jk

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring