OTS: Rozširujeme tematický diškurz týkajúci sa Jozefa Tisu

TASR, 31. marca 2014 17:59

Foto:

Bratislava 31. marca (TASR-OTS) - O. z. Nové slobodné Slovensko odmieta nevyvážené spravodajstvo i vedecky sa tváriace kamuflovanie historických skutočností týkajúcich sa pôsobenia prvého slovenského prezidenta Jozefa Tisu.

Frontálnym útokom sa advocatus diaboli snaží od roku 1947 pod trestnoprávnymi vyhrážkami zúžiť verejný tematický diškurz, týkajúci sa slovenskej štátnej samostatnosti obnovenej 14. marca 1939 a jej zakladateľa Jozefa Tisu, do značne obmedzenej hodnotovej škály. Všemožne propagovaná hodnotová škála má slovenskej spoločnosti dovoliť premýšľať nad vlastnou štátnou samostatnosťou a svojím prezidentom Jozefom Tisom iba v rozpätí hodnôt "zlo" až "väčšie zlo". Nové slobodné Slovensko preto pri príležitosti 67. výročia justičnej vraždy Jozefa Tisu, vykonanej 18. apríla 1947 na základe rozsudku retribučného súdnictva, rozširuje v slovenskej spoločnosti tento v súčasnosti natoľko zúžený tematický diškurz. Pozývame teda slovenskú verejnosť v sobotu 12.4.2014 do Rodného domu prezidenta Tisu v správe Spoločnosti pre zachovanie tradícií, na prednáškové pásmo začínajúce od 13.30 h a venujúce sa morálnemu profilu Jozefa Tisu z pohľadu tradičného učenia katolíckej Cirkvi o mravných cnostiach vladárov [1], [2], [3].

Nové slobodné Slovensko takisto odmieta spájanie Jozefa Tisu ako "predkoncilového" morálneho teológa a politika pápežských encyklík minulého veku s nacizmom, keďže najvyšší pontifik a vrchný duchovný učiteľ poslušného syna Cirkvi, Jozefa Tisu, pápež Pius XI., vydal r. 1937 encykliku Mit brennender Sorge, v ktorej jasne odsúdil filozofické základy nacizmu ako zbožšťovanie národa či rasy na úkor Jediného Pravého Boha – Ježiša Krista.

Slovenský štát pod vedením rímsko-katolíckeho kňaza Jozefa Tisu jasne dbal vo svojom konaní tohto pápežského napomenutia, a preto vyzývame Ústredný zväz židovských náboženských obcí, Historický ústav Slovenskej akadémie vied, ako aj zahraničné i nekatolícke inštitúcie s pôsobiskom na Slovensku, aby prestali spájať režim Jozefa Tisu s nacizmom a skrz Slovenský štát a Jozefa Tisu prestali útočiť na katolícku Cirkev a jej kňazov, ktorá nenahraditeľným spôsobom, práve vďaka pastorácii svojich kňazov, pozitívne zasiahla do formovania slovenského národa cyrilo-metodskou, bernolákovskou a hlinkovskou misiou.

Nové slobodné Slovensko ďalej vyzýva štátne úrady, aby sa zdržali trestno-právnych vyhrážok k II. ročníku Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu, ktorý je 25-kilometrovou nábožnou púťou nočným lesom z Rajca do Veľkej Bytče na úmysel vyzdvihnutia na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského v duchu Valkových Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu. Slobodný prejav katolíckeho vyznania sa totiž zaručuje Najvyšším Zákonom.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

dom

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring