OTS: Reakcia Energochemica SE - TK ministerstva životného prostredia...

TASR, 26. augusta 2020 12:05

Reakcia Energochemica SE - tlačová konferencia ministerstva životného prostredia zo dňa 24.08.2020.

Bratislava 26. augusta (TASR-OTS)- Tvrdenia o zväčšovaní environmentálnej záťaže, o vypúšťaní odpadových vôd plných arzénu do odkaliska či zhoršovaní stavu prírody a krajiny sa nezakladajú na faktoch.

TP 2, s.r.o. prevádzkuje odkalisko Poša až od roku 2008 a v období do roku 2019 bolo v odkalisku uložených len 2 % z celkového množstva popolčeka a množstvo vôd a organické znečistenie bolo znížené o 60 %. Všeobecné tvrdenia a prezentovanie výsledkov správ z roku 2015 bez bližšieho odborného vysvetlenia sú manipulatívne a navádzajú dojem, že činnosťou čistiarne odpadových vôd (ČOV) sa produkuje a následne je vypúšťaný arzén. V rámci kontroly SIŽP bola nameraná hodnota arzénu vo vypúšťaných vodách do odkaliska v koncentrácií 5,68 µg/l, čo je 9-násobne menšia hodnota ako je prípustná hodnota vo vodách pre závlahy (50 µg/l). Vzhľadom na závažnosť a nepravdivosť viacerých informácii dochádza k šíreniu poplašnej správy a spoločnosť podá trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Spoločnosť TP 2, s.r.o. disponuje platným povolením na vypúšťanie odpadových vôd z odkaliska Poša do toku Ondava vydané Okresným úradom Prešov (OÚ), ktorý bol v danom čase oprávneným orgánom na vydanie predmetného povolenia. Spoločnosť striktne dodržiavala a aj naďalej dodržiava všetky podmienky určené orgánmi štátnej správy. SIŽP IŽP Košice si bez zákonného oprávnenia odvodil právomoc posudzovať platnosť či neplatnosť povolení, vydaných OÚ Prešov, ktorý je príslušným orgánom štátnej správy v oblasti ochrany vôd.

Od roku 2014 prebieha konanie o vydanie integrovaného povolenia pre ČOV. V dôsledku neefektívnej legislatívy a nesúladu vyriešenia stretov záujmov v legislatívnej oblasti medzi orgánmi štátnej správy a územnou samosprávou sme sa bez vlastného zavinenia ocitli v patovej situácii. Bližšie informácie skupina ENERGOCHEMICA SE uviedla v stanovisku zverejnenom dňa 21.05.2020 (https://www.tasr.sk/ots/ots-stanovisko-skupiny-energochemica-se/25885-clanok.html). O týchto skutočnostiach sme osobným listom zo dňa 17.6.2020 informovali ministra životného prostredia, v ktorom sme navyše poukázali na históriu trendov vypúšťaných vyčistených vôd.

Aktuálne začalo konanie, ktoré sa zakladá na zatiaľ neukončenej kontrole. SIŽP IŽP Košice mieni uložiť opatrenie na nápravu - bezodkladne zamedziť spoločnosti TP 2, s.r.o. vypúšťanie vyčistených vôd do povrchových vôd.

Realizácia navrhovaného opatrenia bude mať za následok zastavenie prevádzky ČOV. Výsledkom bude zastavenie výrob v priemyselnom parku v Strážskom s dopadmi na 700 zamestnancov a ich rodiny. Ak dnes tieto spoločnosti prerušia výrobu, stratia pozície na trhu, spôsobia škody odberateľom a uvedené výroby už nebudú obnovené.

Mechanicko-chemicko-biologická ČOV je zariadením, ktorého hlavným účelom je práve ochrana životného prostredia. Jeho odstavením budú zrážkové vody z areálu bezprostredne ohrozovať povrchové vody v Laborci. Spoločnosť TP 2, s.r.o. preto podnikne právne kroky na ochranu jej práv a právom chránených záujmov s cieľom predísť vzniku škôd, ktoré nebude možné napraviť. Právo na spravodlivé a zákonné posúdenie je základom riadneho fungovania demokratického štátu a tejto zákonnosti sa budeme domáhať a dovolávať na všetkých orgánoch a príslušných súdoch.

V piatok 28.08.2020 o 10.00 hod. v hoteli Devín organizujeme tlačovú konferenciu na danú tému.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring