OTS: Poistná ochrana, ktorú si vaše dieťa zaslúži

TASR, 29. februára 2024 11:00

Bratislava 29. februára (TASR/OTS) – Byť rodičom a vidieť vyrastať vlastné deti je jedným z najväčších darov v ľudskom živote. Každá matka, či otec by si želali, aby detstvo ich detí bolo čo najviac bezstarostné. V živote ale prichádzajú nepredvídané momenty, ako choroba či úraz, ktoré nečakane narušia rodinnú harmóniu. Zabrániť sa im zväčša nedá, dokážeme sa na ne len pripraviť z hľadiska zabezpečenia rodinnej stability.

Ochorenie či úraz dieťaťa bolí hneď dvakrát - nielen samotného malého pacienta ale najmä rodičov. K tomu sa obvykle pridá výpadok príjmu rodiča pri ošetrovaní člena rodiny. Pokiaľ je zdravotný stav vážnejší, z dlhodobého hľadiska ide o zásadné finančné ohrozenie rodinného rozpočtu.

Poisťovňa MetLife v tejto súvislosti odporúča pripoistiť svoju ratolesť doplňujúcim krytím pre dieťa Ošetrovné dieťaťa. Je určené deťom a ich rodičom na zabezpečenie finančnej istoty v prípade, keď dieťa potrebuje celodenné ošetrovanie a rodič nemôže vykonávať svoju pracovnú činnosť. Finančné prostriedky z poistenia tak pomôžu vykryť finančnú stratu.

„Úraz alebo ochorenie dieťaťa si väčšinou vyžaduje prítomnosť rodiča pri ošetrovaní dieťaťa, či už v domácom prostredí alebo pri jeho hospitalizácii. Poistenie od MetLife pomôže kompenzovať výpadok príjmu a rodič sa tak môže plne zamerať na ošetrovanie a liečbu svojho dieťaťa. Plnenie z tohto poistenia pomôže vykryť finančnú stratu pri ošetrovaní, ktoré trvá viac ako 10, alebo 29 dní v závislosti od variantu poistenia. Ošetrujúca osoba pritom nemusí byť poistník,“ vysvetlila Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko, Erika Poleková.

V živote je dôležité mať správny plán. To sa týka aj samotného poistenia. Musí zodpovedať konkrétnym potrebám rodiny a byť flexibilné voči zmenám, ktoré sa v nej plynúcim časom dejú.

Bolestivejšou a zároveň finančne ešte náročnejšou situáciou v rodine je úraz s následkom invalidity a nesebestačnosť dieťaťa. Poistenie Odkázanosť dieťaťa je určené deťom a ich rodičom na zabezpečenie finančnej istoty v prípade, ak dieťa zostane nesebestačné a odkázané na každodennú pomoc rodiča alebo opatrovateľa.

„Ak bude poistené dieťa odkázané na pomoc inej osoby následkom závažného úrazu alebo choroby s priamym následkom, finančné prostriedky z poistenia rodine pomôžu zabezpečiť opatrovanie alebo asistenciu, nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bývania. Pritom stupeň odkázania sa vzťahuje na vykonávanie jednotlivých úkonov ako napríklad stravovanie, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie a vyzliekanie, zmeny polohy - sedenie, státie, orientácia v prostredí a ďalšie,“ priblížila produktová špecialistka.

Pripoistenie Invalidita z mladosti, ktoré nadväzuje na Odkázanosť dieťaťa je určené deťom na zabezpečenie finančnej istoty, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dospelosti. V prípade, že poistené dieťa bude uznané invalidným z mladosti, finančné prostriedky vyplatené z poistenia mu pomôžu zabezpečiť liečebné a opatrovateľské služby, ako aj neodkladnú úpravu priestorov, v ktorých žije.

„Výhodou tohto poistenia je napríklad, že na zdokladovanie postačuje rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity. Ďalej je to možnosť výberu formy výplaty poistného plnenia a to jednorazovo alebo mesačnou výplatou, pričom tie platia počas celej doby invalidity maximálne do veku 65 rokov,“ dodala Poleková.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring