OTS: MetLife Slovensko na základe environmentálneho auditu ...

TASR, 28. októbra 2021 11:00

MetLife Slovensko na základe environmentálneho auditu získala certifikát zodpovedná organizácia

Bratislava 28. októbra 2021 - Spoločnosť MetLife Slovensko získala na základe environmentálneho auditu v rámci medzinárodného projektu Zodpovedná spoločnosť pokročilú úroveň certifikátu Zodpovedná organizácia.

„Certifikát je dôkazom zodpovedného prístupu MetLife k životnému prostrediu a úrovne environmentálneho správania,“ informoval o tom riaditeľ marketingu a komunikácie MetLife CZ&SK Milan Drdoš.

Organizátor medzinárodného environmentálneho projektu je organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, ktorá udeľuje tento certifikát na obdobie troch rokov. Jeho platnosť je závislá na dlhodobom udržiavaní úrovne environmentálnej zodpovednosti. Vstupný audit je vykonávaný na základe dotazníka, ktorý zisťuje prístup spoločnosti k triedeniu odpadov, šetreniu prírodných zdrojov a vyhodnocuje jej úroveň environmentálnej zodpovednosti.

Cieľom projektu je vzdelávať a informovať zamestnancov organizácií, študentov, obyvateľov obcí a verejnosť o správnom zaobchádzaní s odpadom a podporovať tak činnosti v oblasti triedenia odpadov a ochrany životného prostredia.

ENVI - PAK udeľuje certifikát Zodpovedná organizácia rozšírenej úrovne účastníkovi auditu, ktorý dosiahol minimálne 75 percentnú úspešnosť v environmentálnom audite a zároveň je dlhodobo aktívny v oblasti zvyšovania vzdelania a zodpovednému prístupu k ochrane životného prostredia. Organizátor má počas platnosti certifikátu právo na kontrolu plnenia pravidiel projektu.

MetLife celosvetovo zároveň do roku 2030 investuje 500 miliónov dolárov do sociálnej a environmentálnej oblasti. Vyplýva to zo správy o trvalo udržateľnom podnikaní a firemnej zodpovednosti, ktorá informuje o aktivitách MetLife podporujúcich diverzitu, rovnosť a inklúziu v zamestnaní aj v spoločnosti.

Spoločnosť MetLife sa zaväzuje k novým investíciám so spoločenským dopadom vo výške 500 miliónov amerických dolárov do roku 2030. Informovala o tom prostredníctvom výročnej správy o udržateľnosti, zverejnenej koncom septembra. Z tejto sumy vyčlenila 25 percent pre oblasť týkajúcu sa klimatických zmien a ďalej sa MetLife zameria na podporu finančnej gramotnosti nesebestačných ľudí, čo zahŕňa podporu rasovej a rodovej rovnosti v nízkopríjmových a etnicky rozmanitých komunitách.

Správa zdôrazňuje záväzok spoločnosti MetLife podporiť diverzitu, rovnosť a inklúziu nielen na pracovisku, ale v celej spoločnosti. MetLife sa stala v roku 2020 prvou poisťovňou so sídlom v USA, ktorá podpísala "Princípy OSN pre posilnenie postavenia žien". Poisťovňa prichádza s plánmi na odstránenie rozdielov medzi ženami a mužmi v oblasti vedenia, na pracovisku, na pracovnom trhu a v komunitách.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, správy aktív a zamestnaneckých benefitov a pomáha svojim individuálnym a firemným klientom sa orientovať v meniacom sa svete pre zabezpečenie finančnej istoty.

Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868 a svoje pobočky má vo viac ako 40 krajinách sveta. Popredné postavenie si dlhodobo udržuje v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií na www.metlife.com; www.metlife.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring