OTS: Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom dokončil modernizáciu zdroja ...

TASR, 20. júna 2022 10:30

OTS: Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom dokončil modernizáciu zdroja tepla. Ide o jeden z technologicky najmodernejších systémov centrálneho zásobovania teplom.

Bratislava 20. júna (TASR/OTS) - Nové Mesto nad Váhom bude využívať jeden z technologicky najmodernejších systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) na Slovensku. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie energetickej efektívnosti tepelnej sústavy, jej autonómie a bezpečnosti.

Celý projekt modernizácie zdroja tepla pre Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, ktorý bude slúžiť na výrobu tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie, zastrešila skupina ESCO Slovensko. Modernizácia zdroja tepla si nevyžiadala žiadne vstupné investície zo strany bytového podniku či mesta. Náklady sa budú splácať počas 10 rokov z prostriedkov ušetrených práve vďaka zvýšenej účinnosti výroby tepla.

Otvorená a aktívna spolupráca medzi ESCO Slovensko a mestským bytovým podnikom umožnila aj napriek sťaženým podmienkam pre výpadky v dodávkach materiálov, vybraných technológií a pandémiu COVID-19 odovzdať projekt modernizácie zdroja tepla s výrazným predstihom oproti pôvodnému harmonogramu.

„V priebehu trištvrte roka sme dokázali vybudovať energoblok spĺňajúci najvyššie technologické štandardy, ktorý zaručí kvalitnú a stabilnú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom. Sme pripravení poskytnúť naše komplexné služby aj pre ďalšie mestá a mestské podniky. Kvalitu našej práce potvrdzuje aj táto modernizácia mestského tepelného zdroja,“ zhrnula generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

Dobudovaním energobloku bytový podnik rozšíri výrobnú základňu aj o produkciu elektrickej energie. Elektrinu bude možné použiť na vlastnú spotrebu, prípadne ju odpredávať do distribučnej siete. Riešenie tak dopomôže zvýšeniu bezpečnosti dodávky tepla, ako aj minimalizácii dôsledkov nárastu cien plynu a elektriny na koncových odberateľov tepla, teda občanov Nového Mesta nad Váhom.

Energoblok pozostáva z kogeneračnej jednotky s elektrickým výkonom 528 kW, tepelným výkonom 672 kW a z plynového nízkoteplotného kotla s výkonom do 700 kW. Je doplnený systémovým riešením dvomi tepelnými čerpadlami s tepelným výkonom do 300 kW, ktoré pomocou sústavy výmenníkov zvyšujú účinnosť zdroja využitím aerotermickej a aerotermálnej energie, ako aj s využitím odpadného tepla z priemyselných procesov, v tomto prípade tepla zo spalín kogeneračnej jednotky a plynového kotla.

„Na efektívnu prevádzku tepelného hospodárstva bola modernizácia nášho systému výroby tepla nevyhnutná. Projekt okrem zvýšenia kvality dodávky tepla na ďalšie dekády pomôže aj stabilizovať ceny pre našich odberateľov. Zvolené riešenie modernizácie navyše nezaťaží rozpočet bytového podniku, lebo náklady na modernizáciu sa budú hradiť z dosiahnutých energetických úspor,“ dodal riaditeľ Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom Stanislav Vavrek.

Systém bytového podniku sa modernizáciou priblíži k štatútu vysoko účinného centrálneho zásobovania tepla (CZT).

O spoločnosti:

ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia pre administratívne, komerčné a obytné areály, priemyselné komplexy, ako aj na riešenia pre obce a mestá. Skupinu tvorí viacero špecializovaných a úzko spolupracujúcich spoločností, vďaka čomu ESCO Slovensko ponúka svojim klientom komplexné riešenia od konzultácií a špecifikácií reálnych potrieb klienta cez návrh a realizáciu vhodných opatrení až po následnú správu a servis zariadení. Ponuka skupiny zahŕňa aj oblasť financovania realizovaných projektov, a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko objednávateľa formou splácania projektu z dosiahnutých energetických úspor.

https://www.escoslovensko.sk/

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu