OTS: Edukačné granty Nadácie Zentiva už majú svojich výhercov

TASR, 13. decembra 2012 10:33

Bratislava 13. decembra (TASR-OTS) - Odborná komisia Nadácie Zentiva dnes rozhodla o víťazoch, ktorí získavajú edukačný grant vo výške 1.000 eur. Atraktívnu odmenu získalo desať študentov štvrtých ročníkov Stredných zdravotníckych škôl, odboru Farmaceutický laborant, za vysokú kvalitu seminárnych prác. Spracovaniu témy Voľnopredajné lieky – Cesta šetrenia verejných zdrojov sa študenti venovali od septembra 2012.

Do boja o atraktívnu finančnú odmenu sa zapojilo všetkých 50 registrovaných študentov, ktorí sa zúčastnili odborného seminára v septembri tohto roku. Z nich do užšieho kola vybrala Odborná komisia zložená zo zástupcov Farmaceutickej fakulty UK, Health Policy Institute a spoločností Sanofi a Zentiva 15 najlepších. Títo študenti svoje práce prezentovali a obhajovali pred spolužiakmi, profesormi a  komisiou. Grant vo výške 1.000 eur si po úspešnej obhajobe vo finále odniesli: Lenka Podpinková (SZŠ Košice), Dominika Šarlayová a Petra Benková (SZŠ Trnava), Dominik Gabriel, Michal Hajmach a Martin Bielik (SZŠ Trenčín), Andrej Zátroch (SZŠ Banská Bystrica) a Erik Szöllösi, Noemi Belišová a Veronika Gajdošová (SZŠ Bratislava).

Všetky práce boli bodované a okrem individuálnych grantov udelila Nadácia samostatnú cenu vo výške 5.000 eur škole, ktorej študenti nazbierali najviac bodov. Grant pre najúspešnejšiu školu a šek na 5.000 eur určených na ďalšie vzdelávanie získala Stredná zdravotnícka škola Trenčín.

Prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie a predseda odbornej poroty: „Projekt ukázal vysokú odbornú prípravu mladých odborníkov na lieky, lieky bez lekárskeho predpisu. Spracované témy ukázali akceptáciu tak odbornosti, ako aj etiky a svedčia o tom, že odborná príprava je dobrou investíciou do budúcnosti. Práce priniesli rad podnetných myšlienok a ich pretvorenie do praxe môže byť prínosom pre budúcnosť a priniesť úžitok všetkým chorým."

Úroveň prác študentov komentuje aj členka poroty PharmDr. Miroslava Snopková z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave: "Kvalita prác a počet zapojených študentov predčil moje očakávania. Teší ma, že študenti preukázali nielen ambiciózny prístup k vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám, ale zároveň mnohí vo svojich prácach predstavili originálne a funkčné riešenia aplikovateľné v praxi."

Udeľovanie grantov bolo vyvrcholením druhého ročníka odborných seminárov pre budúcich farmaceutov. Cieľom tohto ročníka bolo oboznámiť študentov s reálnym fungovaním farmaceutického sektora, rozšíriť ich vedomosti v súvislosti s liekovou politikou, etikou v praxi, spôsobe financovania zdravotníctva, o legislatíve a ďalších aspektoch. Interaktívna forma prednášok umožnila študentom nahliadnuť aj do bežnej praxe.

Cenné poznatky a skúsenosti si odnáša aj jedna z ocenených študentiek Dominika Šarlayová (SZŠ Trnava): „Edukačný seminár bol pre nás prínosom tým, že nám dal veľa odborných vedomostí a predovšetkým nový a iný pohľad na svet farmácie. Tieto vedomosti som sa snažila využiť aj vo svojej práci na tému Konzultačné centrá pre pacientov a ich využitie v lekárni. Porotu a pacientov, s ktorými som robila anketu, zaujali najmä informačné panely, ktoré som navrhla vo svojej práci. Na týchto paneloch by mali možnosť si prečítať charakteristiky chorôb, zistiť cenovú kategóriu jednotlivých liekov a priamo na panely si vyžiadať aj odbornú konzultáciu.

Ing. Beáta Kujanová, predsedníčka Nadácie Zentiva: „Nesmierne nás prekvapil proaktívny prístup študentov, spôsob a rozsah spracovania tém. 100-% účasť na odovzdaní prác hovorí sama za seba. Tešíme sa, že odborný seminár bol pre študentov cenným zdrojom nových vedomostí, a veríme, že je to správna cesta k modernému vzdelávaniu farmaceutických odborníkov. Sme radi, že sa môžeme na tom podieľať.“

Všetci študenti získali zároveň certifikát o  úspešnom absolvovaní odborného seminára.

O spoločnosti Sanofi

Sanofi, vedúca svetová farmaceutická spoločnosť skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Silné stránky spoločnosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sú založené na siedmich platformách rastu: liečba diabetu, humánne vakcíny, inovatívne lieky, zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa, nové perspektívne trhy, zdravie zvierat a Genzyme. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a  New Yorku (NYSE: SNY).

O spoločnosti Zentiva

Zentiva, spoločnosť skupiny Sanofi, je popredný dodávateľ moderných, vysokokvalitných a dostupných liečiv v strednej a východnej Európe. Centrála sídli v Prahe v Českej republike.

Obozretné vyhlásenia

Táto tlačová správa obsahuje obozretné vyhlásenia, ktoré sú definované v Zákone o procesnej reforme ochrany súkromných informácií z roku 1995. Obozretné vyhlásenia sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami. Tieto vyhlásenia zahŕňajú informácie o vývoji produktov, finančné prognózy a odhady, vrátane predpokladov, vyhlásení o plánoch, cieľoch a očakávaniach s ohľadom na budúce udalosti, operácie, produkty a služby, ako aj vyhlásení o budúcich činnostiach. Obozretné vyhlásenia sa všeobecne identifikujú pomocou výrazov „očakávať“, „predpokladať“, „veriť“, „zamýšľať“, „odhadovať“, „plánovať“ a podobných vyjadrení. Hoci vedenie spoločnosti Sanofi verí, že očakávania vyjadrené v takýchto obozretných vyhláseniach sú racionálne, upozorňuje investorov, že obozretné vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, z ktorých mnohé je ťažko predvídať a vo všeobecnosti nie sú pod kontrolou spoločnosti Sanofi, a ktoré by mohli spôsobiť významné rozdiely medzi skutočnými výsledkami a vývojom a tými, ktoré boli uvedené, predpokladané alebo plánované v obozretných informáciách a vyhláseniach.

Tieto riziká a neistoty zahŕňajú, okrem iných vecí, neistoty, ktoré sú súčasťou výskumu a vývoja, budúce klinické dáta a analýzy vrátane post-marketingových dát a analýz, rozhodnutia regulačných autorít ako napríklad FDA alebo EMA, týkajúce sa toho, či a kedy schvália nejaký liek, zariadenie alebo biologickú aplikáciu, ktoré môžu byť podané pre akýchkoľvek produktových kandidátov, ako aj ich rozhodnutia týkajúce sa označovania a iných skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť a komerčný potenciál takýchto produktových kandidátov, absencia záruky, že produktový kandidát, ak bude schválený, bude komerčne úspešný, budúce schvaľovanie a komerčný úspech terapeutických alternatív, ako aj alternatív diskutovaných alebo identifikovaných vo verejných súboroch s SEC a AMF vytvorených spoločnosťou Sanofi vrátane tých, ktoré boli vymenované pod „Rizikovými faktormi“ a „Upozornením na obozretné vyhlásenia“ vo výročnej správe spoločnosti Sanofi vo Formulári 20-F pre rok končiaci 31. decembrom 2011. Spoločnosť Sanofi okrem povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo revíziu akýchkoľvek obozretných informácií alebo vyhlásení.

Kontakty:

Ing. Beáta Kujanová Komunikačná, manažérka sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 – 851 01 - Bratislava, Tel.: + 421 2 33 100 750, Mobile: +421 915 999 460, beata.kujanova@sanofi.com, www.sanofi.sk

Foto: Sanofi

Foto: Sanofi

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk gl

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu