OTS: Dlžníkom aj pre 100 eur, vybraným skupinám to však už neobmedzuje ...

TASR, 25. januára 2023 9:33

OTS: Dlžníkom aj pre 100 eur, vybraným skupinám to však už neobmedzuje prístup k zdravotnej starostlivosti

Bratislava 25. januára (TASR/OTS) - Stať sa neplatičom je v súčasnosti jednoduchšie, ako kedykoľvek predtým. Inflácia, vysoké ceny energií a stúpanie životných nákladov spôsobujú, že mnohí ľudia na Slovensku už nedokážu zo svojich príjmov okrem bazálnych potrieb odvádzať nevyhnutné platby štátu. Pozitívnou správou je novela zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, ktorá od januára 2023 rozširuje zoznam skupín poistencov, ktorí majú po novom nárok nielen na úhradu neodkladnej, ale plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. Týka sa to napríklad zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom, chronických pacientov, či pacientov s infekčnými ochoreniami. Pôvodne mali v zmysle Zákona o zdravotnom poistení dlžníci nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a to v prípade, ak ich zdravotná poisťovňa evidovala ku dňu zverejnenia na zozname dlžníkov kvôli pohľadávke, či nedoplatku na preddavku na poistnom vyššom ako 100 eur, po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace. Novela rozšírila nielen podmienky, ale aj výnimky, kedy má poistenec – dlžník právo na zdravotnú starostlivosť, v rozsahu širšom ako je neodkladná zdravotná starostlivosť.

„Aj chybou v systéme alebo napríklad kvôli oneskorenej úhrade spadli ľudia do systému dlžníkov a minimálne ďalšie 3 mesiace sa následne nedostali k plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti. Práve tie 3 mesiace však môžu byť rozhodujúce pre vývoj ich zdravotného stavu. Ten je často spúšťačom kritického reťazca udalostí v živote pacienta – strata zamestnania, strata sociálneho postavenia, strata domova. Lekári odmietali ošetriť pacienta s dlhom na zdravotnom poistení, pretože sa obávali, že im zdravotná poisťovňa úkon nepreplatí, zatiaľ čo pacientovi sa zhoršoval zdravotný stav až do kritického bodu. Skorý záchyt a liečba ochorení je pritom pre akýkoľvek systém zdravotníctva lacnejšia. Preto vítame zmenu, ktorá rozširuje nárok na poskytovanie plne hradenej zdravotnej starostlivosti“, hovorí Jiří Pavlát, predseda organizácie Dom svetla Slovensko, ktorej hlavným cieľom je presadzovanie ľudských práv a pomoc pacientom trpiacim infekčnými ochoreniami ako AIDS, či hepatitídou typu C.

Na plnohodnotnú úhradu, nielen neodkladnú zdravotnú starostlivosť, má v zmysle platných zmien nárok aj každý poistenec, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm a plní dohodu o splátkach. Rovnako tiež tí, od ktorých sa dlžné poistné vymáha v exekučnom konaní a je uhrádzané formou splátok, ale aj v prípade, že na majetok dlžníka bol vyhlásený konkurz alebo mu bola povolená reštrukturalizácia podľa osobitného predpisu. Rovnako to platí aj pre poistencov za ktorých neplatil poistené ich zamestnávateľ, či pre tých, ktorí vzniesli námietku premlčania voči uplatnenému premlčanému nároku na poistné alebo na vymáhanie poistného, pre ktoré boli vedení v zozname dlžníkov. Okruh rozširuje aj skupina poistencov, ktorým bola súdom nariadená ochranná liečba, prípadne špecifické prípady poistencov, ktorí boli zaradení do programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, a to do času ich vyradenia z tohto programu. „Aj keď sa na to ekonomicky silnejšia časť spoločnosti môže pozerať inak, faktom je, že táto zmena od nového roka napríklad v prípade pacientov s infekčnými ochoreniami chráni v podstate nás všetkých. U chronických pacientov to môže byť v princípe otázka predĺženia a zachovania kvality ich života. O to viac oceňujeme, ak jedna z bariér týkajúca sa úhrady zdravotnej starostlivosti pacientov, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie, bola odstránená,“ uzatvára Jiří Pavlát.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring