Digitalizácia


O projekte


Cieľom projektu Digitalizácia archívu TASR bolo zachovanie a sprístupnenie národného kultúrneho bohatstva archívu TASR a článkov dokumentujúcich dôležité udalosti z novodobej histórie Slovenskej republiky.

TASR sprístupňuje dominantnú časť objektov pre verejnosť, na vedecké a študijné účely. Objekty ponúkame v kvalitnom a vysokosofistikovanom vyhľadávacom a editačnom prostredí. Systém sa priebežne aktualizuje, prebieha postprocesing, dopĺňanie a skvalitňovanie archívnych obsahov.

VSTUP DO DIGITÁLNEHO ARCHÍVU: VTEDY.TASR.SK

Predmetom digitalizácie boli negatívy (575 000 kusov), archívne fotografie (60 000), diapozitívy (8000), mikrofiše (205 000), popisy k fotografiám (90 000 strán), agentúrne správy (250 000), novinové články a tematické databázy (438 000).

Výsledkom je vyše 1 500 000 zdigitalizovaných objektov.

PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ TASR:
"Digitalizácia archívov TASR je naším vkladom k 20. výročiu vzniku samostatnej TASR. Projekt je spoločensky mimoriadne užitočný, a to nielen pre médiá, širokú verejnosť, ale i na vzdelávacie a výskumné účely. Ide o zložitý proces digitalizácie a spájania fotografií s popismi a zápisom metadát. Myslím, že sme pripravili kvalitný projekt. Teší ma, že máme kvalitnú a konštruktívnu kooperáciu so zainteresovanými zložkami, hlavne so sprostredkovateľským orgánom Ministerstva kultúry SR."

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.


Agentúrne správy k projektu Digitalizácie archívu TASR


2015:
TASR ukončila projekt digitalizácie

Bratislava 1. júla (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky zdigitalizovala 1.536.200 objektov a ukončila projekt "Digitalizácie archívu TASR". Hlavnú časť objektov tvoria negatívy, textové správy, fotografie, mikrofiše a výstrižky novín. Až 90 percent digitálneho archívu sprístupní TASR pre verejnosť na vedecké a študijné účely.

"Teším sa, že napriek zložitosti projektu sme ho ukončili v termíne. Rozsahom išlo o najväčší projekt digitalizácie podobného typu na Slovensku. V nasledujúcich rokoch počas obdobia udržateľnosti projektu budeme ďalej pracovať na postprocesingu a dopĺňaní zverejňovaných informácií. Chcem sa poďakovať všetkým zainteresovaným subjektom, dodávateľom, Ministerstvu kultúry SR, Úradu vlády SR a ďalším za kvalitnú a ústretovú spoluprácu," povedal generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.

Agentúra sprístupňuje na svojom webe www.tasr.sk v zložke Opis vyhľadávacie rozhranie, ktoré umožní vyhľadávanie a editáciu rôznych formátov. Finalizujú sa práce na webe vtedy.sk, ktorý bude prinášať pohľad na minulosť cez fotografie, dobové i aktualizačné správy a publicistiku. Projekt Digitalizácia archívov TASR sa začal v decembri 2012. Tlačová agentúra SR získala finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prostriedky, určené na digitalizáciu obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, ich archivovanie a sprístupňovanie, sú z Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií.


TASR koncom minulého roka zdigitalizovala vyše 600.000 objektov

Bratislava 28. apríla (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) počas 2. polroka minulého roka masívne zintenzívnila práce na digitalizácii svojich archívov. Na tento účel získala európske zdroje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií.

Proces sa začal v januári 2013 a potrvá ešte tento rok. "V druhom polroku 2014 začali práce mimoriadne akcelerovať," uviedol dnes na rokovaní parlamentného mediálneho výboru generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník, ktorý poslancom prezentoval správu o činnosti agentúry za druhý polrok 2014. Koncom vlaňajšieho roka sa zdigitalizovalo a odovzdalo vyše 600.000 objektov, medzi ktoré patria negatívy, správy či noviny. Intenzívne pokračoval aj popis metadát a projektovanie užívateľského prostredia pre zverejňovanie archívu s názvom vtedy.sk. Agentúra zdigitalizuje viac ako 1,5 milióna objektov.

Tento projekt sa negatívne odrazil na hospodárskom výsledku TASR, ktorá musela časové výpadky pri jeho prefinancovávaní sanovať z vlastných zdrojov. Konečný hospodársky výsledok za rok 2014 dosiahol -103.124 eur, pričom digitalizácia sa na tomto výsledku podieľala čiastkou vo výške -158.612 eur. Bez dopadu realizácie tohto projektu by bol hospodársky výsledok agentúry kladný vo výške 55.488 eur. Rezník na výbore vyzdvihol fungovanie webov na čele s Teraz.sk, ktorý prešiel redizajnom. Vlani agentúra zverejnila na Teraz.sk a tasr.sk 36.226 článkov a vyše 38.000 fotografií. Niektorí poslanci ocenili naštartovanie webovej spravodajskej televíznej platformy Tablet.TV. "Tú sa podarilo v priebehu roka vybudovať prakticky z nuly," poznamenal Rezník.

TASR za druhý polrok 2014 uverejnila 131.917 multimediálnych správ. V slovnom spravodajstve priniesla 73.202 správ, vydala 6136 zvukov, 48.357 fotografií a 4222 videospráv.


Zdigitalizovaný archív TASR ukáže nový web Vtedy.sk

Bratislava 11. marca (TASR) – Projekt "Digitalizácia archívu TASR" vstupuje do svojej záverečnej fázy. V rámci neho Tlačová agentúra Slovenskej republiky doteraz zdigitalizovala 811.576 objektov na vstupe, čím spolu vzniklo 1.365.840 digitálnych objektov. Do konca júna zostáva zdigitalizovať záverečných desať percent archívu. Finálne tak TASR zdigitalizuje 1.536.200 objektov. Až 90 percent digitálneho archívu TASR sprístupní pre verejnosť na vedecké a študijné účely.

"Ide o mimoriadne rozsiahly a zložitý projekt, ktorý zahŕňa veľké množstvo objektov a tie je nevyhnutné vybaviť metadátami, aby boli ďalej elektronicky ľahko spracovateľné. Pripravujeme web Vtedy.sk, ktorý by mal ponúkať pohľad na našu históriu cez archívne fotografie a dokumenty. Chcem poďakovať všetkým zainteresovaným subjektom, dodávateľom, Ministerstvu kultúry SR, Úradu vlády SR a ďalším za kvalitnú a ústretovú spoluprácu," povedal generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.

Tlačová agentúra SR získala finančné prostriedky na digitalizáciu archívu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prostriedky, určené na digitalizáciu obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, ich archivovanie a sprístupňovanie, sú z Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Agentúra podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry pre OPIS vo výške 3.921.559,80 eura, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 4.435.955,23 eura. TASR si hradí z vlastných projektov päť percent nákladov. Projekt bude trvať do júna 2015.


TTSK digitalizuje najvýznamnejšie zbierkové predmety múzeí a galérií 


Trnava 26. februára (TASR) – Už viac ako 5000 zbierkových predmetov bolo doteraz zdigitalizovaných v rámci projektu, ktorý realizuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Na digitalizáciu je spolu vybraných 10.419 predmetov zo zbierkových fondov šiestich múzeí a dvoch galérií na území kraja.  

Ide o všetky krajské múzeá - v Trnave, Galante, Hlohovci, Skalici, Piešťanoch, Dunajskej Strede a galérie v Trnave a Senici. Na projekt má TTSK z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti k dispozícii nenávratných 1,566 milióna eur, pričom 399.900 eur bolo určených na vytvorenie digitalizačných pracovísk. Realizácia projektu s názvom Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK bude ukončená do konca júna, uviedol to dnes projektový manažér Jakub Slobodník na seminári k tejto aktivite, ktorý sa konal na pôde Západoslovenského múzea v Trnave. "Počíta sa s najmenej päťročnou udržateľnosťou projektu, kedy budeme v digitalizácii pokračovať, veď v múzeách a galériách máme pol milióna predmetov. K júnu tohto roka by mala byť pripravená aj webová stránka, kde si verejnosť bude môcť zdigitalizované predmety pozrieť," dodal Slobodník.

Na seminári vystúpili so skúsenosťami s digitalizačnýcm procesom aj zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Tlačovej agentúry SR (TASR). Manažér publicity projektu Digitalizácia archívu TASR Rastislav Borsík informoval účastníkov, že na digitalizáciu je určených spolu 1,5 milióna fotografií, diapozitívov, mikrofišov, agentúrnych správ, článkov a výstrižkov, a to od roku 1945. "V súčasnosti sme už prekročili prah 1 milióna zdigitalizovaných objektov," uviedol Borsík. Až 90 percent z nich bude v závere projektu prístupných verejnosti, TASR pripravuje spustenie webovej stránky vtedy.sk.

2014:
TASR začala s digitalizáciou archívu 


Bratislava 28. augusta (TASR) - Podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom ukončila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) proces nadlimitnej verejnej súťaže na predmet zákazky "Digitalizácia archívu TASR - dodávka služieb, technológií, SW a HW" k projektu "Digitalizácia archívu TASR".


Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov AVI studio, s.r.o. (líder skupiny), ktorej ponuka splnila kritérium najnižšej ceny a zároveň predložila všetky doklady požadované zo strany verejného obstarávateľa pre splnenie podmienok účasti v súťaží, čo po dôkladnej kontrole predloženej dokumentácie konštatovali aj sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry (SORK) a riadiaci orgán (RO).
Projekt digitalizácie archívu TASR, na ktorý agentúra získala prostriedky z Európskej únie v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií, začal prípravnými prácami v januári 2013 a potrvá do marca roku 2015.


„Projekt digitalizácie agentúrnych archívov pokladám za mimoriadne významný krok k odhaľovaniu našej histórie. Podpisom zmluvy s víťazom súťaže sa začne po prípravných prácach rozhodujúci proces digitalizácie objektov. Paralelne s digitalizáciou pracujeme na webe, ktorý sprístupní toto naše bohatstvo širokej verejnosti. Cením si korektnú a ústretovú spoluprácu, ktorú máme pri tomto projekte s Ministerstvom kultúry SR a jeho sprostredkovateľským orgánom pre OPIS,“ uviedol po podpise zmluvy generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník.

Spolu má byť v rámci projektu zdigitalizovaných a zverejnených 1.382.580 objektov (negatívov, fotografií, mikrofišov, textových objektov). Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 4.435.955,23 eura, z čoho 3.921.559,80 eura je hradených z nenávratného finančného príspevku sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry pre OPIS. Zvyšných päť percent nákladov si TASR hradí z vlastných prostriedkov.

2013:
TASR získala finančné prostriedky Európskej únie na digitalizáciu archívuBratislava 13. marca (TASR) - Tlačová agentúra SR (TASR) získala finančné prostriedky na digitalizáciu archívu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prostriedky, určené na digitalizáciu obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, ich archivovanie a sprístupňovanie, sú z operačného programu Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií.


Agentúra podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so sprostredkovateľským orgánom rezortu kultúry pre OPIS vo výške 3.921.559,80 eura, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 4.435.955,23 eura. TASR si hradí z vlastných projektov päť percent nákladov, čo je 206.397,88 eura. Projekt bude trvať do roku 2015. TASR po digitalizácii sprístupní svoj archív fotografií, ale i články týkajúce sa novodobej histórie Slovenskej republiky.
 Podľa generálneho riaditeľa TASR Jaroslava Rezníka "TASR zdigitalizuje a sprístupní v horizonte troch rokov vyše milióna archívnych dokumentov. Verejnosti ukážeme napr. fotografie z havárie M. R. Štefánika, fotografie z výstavby VSŽ Košice, či výstavby sídliska Petržalka, ale napr. i fotografie herca Pavla Newmana s matkou, pochádzajúcou z východoslovenskej obce Ptičie. Chýbať nebudú ani slávne športové úspechy Ondreja Nepelu, víťazstvo Slovana Bratislava nad FC Barcelona vo finále PVP v roku 1969 a množstvo ďalších jedinečných záberov".


Projekt bude rozdelený do prípravnej, realizačnej a sprístupňovacej etapy. "Ide o zložitý proces presnej koordinácie fotografií s ich popismi a preklopenia do elektronickej podoby s dopisovaním metadát. Navyše, ide o rôzne archívne jednotky: negatívy, pozitívy, diapozitívy, mikrofiše, novinové výstrižky," priblížil riaditeľ stratégie TASR Vladimír Puchala. V TASR prebieha príprava priestorov pre digitalizačné a postprodukčné pracoviská. V súvislosti so zverejňovaním archívov pripravuje TASR špeciálny web VTEDY.SK.


"Digitalizácia národného bohatstva, archívov TASR, je naším vkladom k 20. výročia vzniku samostatnej TASR. Ide o projekt spoločensky mimoriadne užitočný, a to nielen pre širokú verejnosť, ale i na vzdelávacie a výskumné účely. Myslím, že sme pripravili kvalitný projekt a teší ma, že máme kvalitnú a konštruktívnu kooperáciu so zainteresovanými zložkami, hlavne so sprostredkovateľským orgánom Ministerstva kultúry SR," uzavrel generálny riaditeľ Jaroslav Rezník.


Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu