Vyjadrenie: MV: Dočasného útočiska sa vzdalo 4398 osôb s ukrajinskou štátnou...

4. augusta 2022 14:14
Vyjadrenie: MV: Dočasného útočiska sa vzdalo 4398 osôb s ukrajinskou štátnou príslušnosťou Bratislava 4. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a jej dopadom na Slovensko od začiatku vypuknutia konfliktu dôsledne monitoruje a v predstihu nastavuje potrebné kroky a opatrenia. Ponúkame vám niekoľko praktických informácií. Od 1. marca 2022, kedy bol Slovenskom aktivovaný štatút dočasného útočiska k 1. augustu 2022 eviduje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR zánik z dôvodu jeho vzdania sa v 4 410 prípadoch. Z tohto počtu je až 4 398 odídencov s ukrajinskou štátnou príslušnosťou. Na cudzinca, ktorý požiadal o poskytnutie dočasného útočiska, sa primerane vzťahujú §22 až 23b a 23d zákona o azyle a migrácii a teda z neho vyplývajú aj služby, ktoré sú odídencom poskytované: prístup k slovenskej zdravotnej starostlivosti, strave, hygiene, vzdelávaniu, ubytovaniu a tiež prístup na trh práce. Ďalej je to aj finančná pomoc: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a medzinárodné organizácie poskytujú základnú finančnú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou, ktorým bolo udelené dočasné útočisko. Dočasné útočisko môže zaniknúť napríklad uplynutím času určeného rozhodnutím vlády, smrťou odídenca, ak odídenec požiadal o udelenie azylu alebo sa mu na území Slovenskej republiky povolil prechodný pobyt alebo trvalý pobyt, písomným vyhlásením odídenca o vzdaní sa poskytovania dočasného útočiska alebo ak odídencovi poskytol dočasné útočisko iný štát. V prípade, ak sa odídenec s poskytnutým dočasným útočiskom (táto osoba má tolerovaný pobyt na území Slovenska) rozhodne vzdať sa dočasného útočiska na území našej krajiny, je potrebné doručiť na migračný úrad vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska. Osoby, ktoré sa statusu dočasného útočiska vzdajú, nemusia mať obavu, že sa tým skomplikuje jeho opätovné získanie. Zákonom nie je vymedzená ani maximálne, ani minimálne časové rozmedzie, ktoré by bolo nutné dodržať medzi vzdaním sa statusu dočasného útočiska a možnosťou jeho požiadania. V prípade, ak sa osoby, ktorým bol na Slovensku poskytnutý status dočasného útočiska rozhodnú opustiť naše územie na dlhší čas, teda ak odídu do inej krajiny, v ktorej chcú ostať, respektíve sa vrátia späť na Ukrajinu, odporúčame vzdať sa tohto statusu. V takomto prípade bude posilnená kompetencia štátu efektívnejšie nastaviť procesy spojené s pomocou pre tieto osoby na základe relevantných dát. Doručenie písomného vyhlásenia je možné zrealizovať viacerými spôsobmi: Jednou z možností je zaslanie písomného prehlásenia na náš služobný mail: po.mu@minv.sk, ku ktorému sa priloží naskenovaný vydaný preukaz odídenca (doklad o tolerovanom pobyte) a kópia cestovného, alebo iného identifikačného dokladu. Ďalšou možnosťou je spísanie spomínaného písomného vyhlásenia priamo pred pracovníkmi Migračného úradu MV SR vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Nitre a v Michalovciach, v čase od 7.00 do 19.00 h. V takomto prípade, naši pracovníci vo veľkokapacitných centrách prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti - kópie vydaného preukazu odídenca (doklad o tolerovanom pobyte) a cestovného, alebo iného identifikačného dokladu. Tieto osoby sú súčasne informované, že rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska sa v týchto prípadoch nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačené v našich systémoch. UA verzia: Якщобіженець з тимчасовимпритулком (цяособамаєдопустимеперебування в Словаччині) вирішитьвідмовитисявідтимчасовогопритулку в нашійкраїні, необхідно податидоміграційноїслужбивласноручнопідписанузаявупрозвільнення з тимчасовогопритулку. Особи, яківідмовляютьсявідстатусутимчасовогопритулку, неповинніпереживати, щоцеускладнитьйоговідновлення. Законневизначаємаксимальнийабомінімальний термін, якогонеобхіднодотримуватисьміжзвільненнямвідстатусутимчасовогопритулкутаможливістюйогоподати. У випадку, якщоособи, якимнаданостатустимчасовогопритулку в Словаччині, вирішатьпокинутинашутериторіюнабільштривалийперіодчасу, тобтоякщовони виїжджають в іншукраїну, в якійхочутьзалишитися, абоповернутися в Україну, мирекомендуємовідмовитисявідцьогостатусу. У цьомувипадкупосиленнякомпетенції державибудеефективнішим у налагодженніпроцесівнаданнядопомогицимособам наосновівідповіднихданих. Доставкуписьмовоїзаявиможназдійснитикількомаспособами: Однією з можливостей є відправкаписьмовоїзаявинанашуділовуелектроннуадресу: po.mu@minv.sk , доякоїдодаєтьсявідсканованавидана ID-карта (документпро допустимеперебування) такопіютарифуабоіншогодокумента, щопосвідчуєособу. Іншаможливість - написатизгадануписьмовузаявубезпосередньопередспівробітникамиМіграційногоуправлінняМіністерствавнутрішніхсправСловацької Республіки в центрахвеликоїмісткості в містахБратислава, НітратаМіхаловце, з 7.00 до 19.00. У такомувипадкунашіспівробітники в центрахвеликоїмісткостітакожвізьмутьіншінеобхіднідокументи – копіївиданої ID-картки (підтвердженнядозволеногоперебування) тапроїзногочиіншогодокумента, що посвідчуєособу. У тойжечасціособиповідомляютьсяпроте, щорішеннячиіншийдокументчи, підтвердженняприпиненнятимчасовогопритулку в цихвипадкахневидається, оскількиприпиненнябудевказанолише в нашихсистемахвідповіднодочинногозаконодавства. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu