Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození...

22. mája 2020 15:32
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Bratislava 22. mája (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) dopĺňa opatrenie č. OLP/4083/2020 z 19.05.2020 nasledovne: Vo výnimkách podľa bodu "A" s účinnosťou od 1. júna 2020 bod 7 znie: "7. zariadenia školského stravovania," Výnimky podľa bodu "A" sa s účinnosťou od 1. júna 2020 dopĺňajú bodmi 9 až 15, ktoré znejú: 9. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 10. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ: 10.1 materské školy, 10.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 10.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, 10.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, 10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka, 10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka, 10.7 školské kluby detí, 11. stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, 12. jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky, 13. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, 14. prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a ak tak rozhodne zriaďovateľ 15. zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, a ak tak rozhodne zriaďovateľ". S účinnosťou od 01. júna 2020 sa v bode "B" vypúšťajú podmienky platiace výlučne pre zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov. O d ô v o d n e n i e Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Protiepidemické opatrenia sú upravené v usmerneniach Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. TASR o tom informoval hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. lum
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu