Vyhlásenie dozorových prokurátorov ÚŠP

7. augusta 2019 14:30
Bratislava 7. augusta (TASR) - V uplynulých dňoch niektoré slovenské médiá publikovali informácie, ktoré spochybňujú postup prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry pri výkone dozoru prokurátora vo veci neb. Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Musíme s poľutovaním konštatovať, že uvedené informácie sú značne skreslené. Podľa dostupných údajov, vychádzajú len z jedného tzv. úradného záznamu, ktorý mal byť údajne spracovaný jedným z vtedajších bývalých členov vyšetrovacieho tímu, avšak pravosť tohto úradného záznamu nebola žiadnym spôsobom overená. Napriek tejto skutočnosti, niektoré médiá prezentujú skutočnosti za pravdivé a reálne, a na základe toho uverejňujú ničím nepodložené závery o protiprávnom postupe prokurátorov. Zdôrazňujeme pritom, že obsah uvedeného úradného záznamu, resp. informácia o jeho údajnej existencii nám do dnešného dňa neboli známe Dozoroví prokurátori postupovali, postupujú a aj do budúcnosti budú postupovať vždy len v súlade so zákonom, na základe zisteného skutkového stavu a to bez ohľadu na to, koho sa konkrétny úkon trestného konania dotýka. Obdobne nereagovali a ani nebudú reagovať na akékoľvek vonkajšie alebo vnútorné vplyvy. Jediným cieľom ich konania je výhradne zistenie, usvedčenie a odsúdenie všetkých osôb, ktoré sa na uvedenom skutku akýmkoľvek spôsobom podieľali. Doterajší priebeh vyšetrovania takémuto konštatovaniu jednoznačne nasvedčuje. Je pozoruhodné, že informácie spochybňujúce integritu členov vyšetrovacieho tímu v tejto trestnej veci, teda tak prokurátorov ako aj príslušníkov polície - vyšetrovateľov, sa objavujú práve v tomto období, kedy boli počas prípravného konania zistené dôkazy nasvedčujúce spáchaniu závažného protiprávneho konania viacerými osobami pôsobiacimi na rôznych úrovniach policajných a justičných orgánov SR. Média by preto mali pri informovaní verejnosti osobitne podrobne preverovať informácie, najmä tie, ktoré im poskytne neoverený zdroj. Považujeme za potrebné uviesť, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov je jednou zo základných povinností prokurátora povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie. Z uvedeného dôvodu sa nebudeme žiadnym spôsobom vyjadrovať ku konkrétnym otázkam médií, ktoré nám boli predložené v posledných dňoch a ktorých zodpovedanie by porušilo uvedenú povinnosť. Tak ako sme to už uviedli, informácie o stave prípravného konania v trestnej veci neb. Jána Kuciaka a jeho partnerky, budú verejnosti poskytnuté prostredníctvom tlačovej besedy v najbližšom období, keď to procesná situácia dovolí. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. bac
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu