Vyjadrenie: ÚPVII hľadá odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti ...

6. decembra 2018 12:45
Vyjadrenie: ÚPVII hľadá odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie Bratislava 6. decembra (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pokračuje v zvyšovaní transparentnosti a v zapájaní verejného sektora do svojich procesov. Vyhlasuje ďalšiu výzvu na zapojenie odborných hodnotiteľov do rozhodovania o projektoch financovaných z verejných a európskych zdrojov. Uchádzači, ktorí majú záujem stať sa odbornými hodnotiteľmi, musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritériá. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dokladovaná prax v danej oblasti, znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o poskytnutie pomoci a v neposlednom rade znalosť moderných technologických trendov v daných oblastiach. "Odborní hodnotitelia majú možnosť rozhodnúť, na ktoré z projektov poputujú finančné prostriedky. Je to veľmi transparentné a moderné riešenie, ktoré umožňuje do procesu výberu zahrnúť odborníkov z radov verejnosti," uviedol vicepremiér Richard Raši. Výzva pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie je pokračovaním piatich výziev ÚPVII na pomoc malým a stredným podnikom s inovatívnym potenciálom. "Prostredníctvom jedinečného modelu hybridného financovania sme vo výzvach v oblasti Smart Cities podporili inovačné riešenia piatich firiem sumou takmer 1,7 milióna eur, z čoho polovicu poskytol súkromný sektor," vysvetlil podpredseda vlády. Malé stredné podniky, ktoré uspeli vo výzvach v roku 2018, predstavili riešenia na vizualizáciu v urbanistickom plánovaní, problému s rezidentským parkovaním v mestách, detekciu únikov vody, likvidáciu odpadu formou bio rozkladu v špeciálnom kontajneri, ako aj monitorovanie spotreby energií samosprávy. V rámci pomoci de minimis mohli spoločnosti dostať dotáciu v maximálnej výške 200-tisíc eur . Záujemcovia môžu predkladať žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v písomnej forme v slovenskom jazyku do 31. januára 2019. Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na webovej adrese: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy/index.html. TASR o tom informoval Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme. kme
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu